DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Bok

PROCESSTUKKEN

Entree                Documenten               Processtukken                Nasleep vonnissen

Bok

Controverse pastoor Vlecken en pater Cobben

Brief van de pastoor aan het gerecht van Valkenburg 12 maart 1776
RHCL Maastricht - Archief LvO 8202

Edele Achtbaare Heeren, en
Lieutenant Vooghd der Stad en Vrijheijd
Valckenborgh

Geeft met alle Eerbied en Ootmoedigste Respect
te kennen D'Heer P. Vlecken Rooms Pastoor
alhier, hoe dat over eenige weken Pater Cobben
Minnebroeder van Maestricht met reden berispt
is geworden door de Edele Achtbaare Heeren,
over sijn onbesonnen spreken en Critiquen, tegens
de rechtmatige Rechtsplegingen in het Crimineel,
hij de oorsake door enckele Suspicie alleen, dat ick
de Edele Achtbaare Heeren hier over onderrecht,
eensgelijcx geinduceert hadde tot de aangehaalde
correctie, voorgedragen heeft aen sijnen oversten,
als aen de gemeijnte alhier, dewelke hier door seer
ontroert is. Waerdoor geschiet is, dat ick door
het Podagra onmachtig voor mijne fonctien, mij
gewent hebbe tot onderstand bij den Guardiaen
oversten van Pater Kobben, hij mij plotselijck
alle beijstand geweijgert heeft en dat er eenige
van de Gemeijnte hun soo verre uijtgelaten hebben
in dreijgementen etc. Satisfactie over dit gewaand
gedrag van mij te sullen souken, soo bij de Edele
Achtbaare Heeren, als mijne Geestelijke Overheijd,
alsoo het dan rechtmatig is, onnoosele voortestaen,
soo is't dat  de Edele Achtbaare Heeren op het
oodtmoedigste ben versoeckende en bidde, tegens
dese uijtgepeijsde Cladden en Laster mij voor te
staan, en gratieuselijck te gelieven eene Declaratie
uijttegeven wegens mijne onschult.


        T'Welck Implorerende etc.

d. 12 Meert 1776

        P. Vlecken   Pastoor

 

 

EMAIL


Naar boven

 


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER