DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree        Documenten        Processtukken        Vonnissen

Advies van L.W. van den Heuvel inzake Nicolaas Hersseler 20 okt. 1773
Rijckheyt Heerlen • Schepenbank Heerlen 1168

 

 
  Edele Erentfeste Heeren
  Door UEdele Erentfeste aen mij behandigt wesende het Extract uijt de crimininele rolle van den 7 Oktober laestleden beneffens de bekentenissen van Nicolaes Hersseler en Thomas Boumans ten eijnde van advijs, so sal de eere hebben in plaetse van advijs UEdele Erentfeste diens aengaende te informeren:
  Iter dat nopens den los voor handen niet positif volgens regten te seggen is, naerdien alles dependeert van de arbitrage van den regter de welke in desen volgens de circumstantien, indicien en suspicien te werk moet gaen, aengaande de welke de Regter en voornamentlijk van de plaetse beter geinformeert en kundiger als een ander. Oversulks geen advijs voor alsnog in sake kan
gegeven worden ten sij men ten vollen onderrigt soude wesen van alles te weten van de beschuldigdens persoon, leven, wandel, ommegang, waar van alles afhangt.
  Egter om UEdele Erentfeste enigtsins deses aangaende enig ligt te geven en volgens het welke UEdele Erentfeste soude kunne te werk gaen: so staet te noteren als dat eene simpele revocatie niet genoeg is om een beschuldigde aenstonts vrij te spreken maer dat moet gelet worden op de
beschuldigingen die van te voren geschiet is, op desselfs naem en faem, en op den ommegang de welke een beschuldigde met den beschuldiger gehadt heeft. So als het een en ander Chattenius op den 31 artikel van de Crim. Constitutia van Carel de V aentoont net, hij segt
  'Feri interdum solet ut denunciantes suam nominationem revocat atque ita eos quot semel mens parunt pro innocentibus revocarent uti notatur etc.
Si revocatio facta nominateruit subsequatens et ... qui antea socios criminis inculpaverat ...
[Uitvoerig citaat van een rechtgeleerd commentaar in Latijn op de tekst van genoemd wetsartikel]
... a eoque ejusdem delict contors"
  Hier uijt sullen UEdele Erentefeste gemaklijk kunnen opmaeken in hoe verre de gedetineerdens souden ter torture verwesen worden oft niet. En dat hier uijt blijkt dat in de omstandigheden dewelke bij mijn advijs van den 23 meert laestleden geënvoyeert, concurreren en volgens de welke
iemant op de belastinge van één alleen op de torture kan gebragt worden, de revocatie niets daer tegens kan doen. Te minder nog geconsidereert dat de beschuldigers in het generael alles revoceren.
  Het is wel waer dat UEdele Erentfeste de twee vilders van de Lommererberg hebben ontslagen als gerevoceert sijnde. Edog omtrent die staat te noteren dat die betigt waren uijt enige vijandschap en nijd so als de beschuldigers bekent hadden en welke vijandschap ook gebleken is dat geexisteert
heeft. So het nu ook bleke dat de betigting uijt die oorsaeke voor quam ofte dat de beschuldigers
andere plausibele redenen kunnen allegueren waeromme sij de gedetineerden beschuldigt hebben, so soude sulks moeten in consideratie komen.
  Voor het overige naerdien dit aen U Edele Erentfeste bescheijdent Oordeel volgens regten is gelaten hoedanig in deze te handelen, so sullen U Edele Erentfeste het beste en voorsigtigste doen van alle circumstantien hier vooren geallegueert wel te overwegen en naer bevindinge van deselve handelen.

Ik hebben de eere mij met alle Veneratie te noemen
 Edele Erentfeste Heeren
UEdele Erentfeste onderda-
nige en gehoorsame dienaar
L.W. van den Heuvel
  Maastricht den 20 Oct. 1773 

Naar boven

EMAIL


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER