DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


© Maaike van Eekelen

PROCESSTUKKEN

Entree            Documenten            Processtukken            Vonnissen

© Maaike van Eekelen

Vonnis Ambrosius Vreuls, Gulpen 13 dec. 1776
RHCL Maastricht • Landen van Overmaas 8707


Sententie
..In Saeke
D'Heer Schout deeser
Heerlijckheijdt
..Teegens
Ambrosius Vreuls
gedet. en beclaegden
~~~~~~~~~~~~~~
beraemt den 13e dec. 1776
en ter Executie gesteld
..den 15e ditoSententie
... In Saeke
Den Wel Eed. Heer M. De
Swart Schout en Crimineelen
officio der Heerlijckheijd en
de Hoofd Banke Gulpen
...Teegens
Ambrosius Vreuls alias
Calciarius gedetin.
en beclaeghdeVisis actis, als namentlijck alle de
Verbaalen en Decreeten in Saeke gehouden
en gegeven, als meede de Clagt en Conclusie
door d'Heer Claeger ter Rolle Geëxhibeerdt
en op alles reijpelijck geleth en overwoogen
waarop eenigsints te letten stonde of
konde moveeren, Signanter op de Eijgene
Confessie en bekentenisse door den beclag-
den buijten eenige pijn, banden, en ijser
vrijwillig gedaen, waaruijt komd te blijken
dat den voorn. Amb. Vreuls geboortig van
Nagelbeck onder Schinnen, oud in zijn
42 jaar en zeedert 18 a 19 jaaren gewoont
alhier te Gulpen, van professie eenen
schoenmaker, hem zeedert de 20 en meer
jaaren door middel van een alder Godlosen
en Gruwelijck Verbond geassocieerd heefd
bij en onder eenen troup boosdoenders,
Nagtdieven, Rovers en onmenselijcke
knevelaars, welke zeedert jaaren her in
dit, en de omliggende Landen met den-
selven Euweldaden, in schrick en vreese
geseth met dewelke den beclaegden voorn.
sig heefd pligtig gemaekt , aen verscheijden
geweldige Diefstallen en Huijsbrbraeken.

Als namentlijck heefd hij beclaegden bekend
pligtig te staen en geassisteert te hebben
aen en bij den Violenten Diefstal en
gruwelijcke mishandelingen der in Huijs
zijnde menschen:
Bij de Eeremitten op den Schaasbergh
Geperpetreert in de Goede week van het
Jaar 1760
Als meede heefd den gedetin. bekend plig-
tig te staen en geprofiteert tehebben bij
den geweldigen Diefstal en knevelinge
der in Huijse geweest zijnde menschen,
geploogen bij Sr. Walraeven in de Maas-
band in de nagt tussen den 22 en 23 aug.
1736
Dan heefd den beclaegden bekend pligtig
te staen en geassisteert te hebben, bij den
Geweldigen Diefstal en gruwelijcke mis-
handelinge der in Huijs geweest zijnde
menschen, gedaan bij Martinus Schroeders
aen de hand in het Rijck van Aeken
in de nagt van den 20° Jan. 1762
Soo als ook den beclagden heefd bekend
geassisteert te hebben bij den Geweldigen
diefstal verseldt met binden, knevelen
en onmenselijcke mishandelingen de in
Huijs geweest zijnde menschen, geploogen
bij Henricus Ritzen in het Panhuijs te
Wijnants Raede in de nagt van den 19e
april 1762
Als meede heefd den Gedetin. bekendt
pligtigh te weesen en geassisteert te
hebben bij den Diefstal verseldt met
Huijsbraeke geploogen bij D'Heer Pastoor
Brand in de nagt van den 21e nov. 1774

En heefd den beclaegden teffens bekend
uijt voors. 4 Eerste Diefstallen zijn
aendeel in Geldt telkens genooten en
geprofiteert te hebben.

verder staat den beclaegden door sijne
Complicen in actis geasuseerd van aen
nog verdere Diefstallen pligtig te weesen
en daar bij geassisteert te hebben.

Alwelcke associeeringen, saemen roe-
tingen, pleegen van diefstallen roverij-
en en geweldenarien Gepaard met het
mishandelen van Menschen in wel-
cker Huijse zij ingevallen, zijn Sake
die in Een Landt van Justitie en goede
Politie niet konnen nog moogen
worden getollereerd, maar andere ten
Voorbeeld en om daar van een afschrik
te geeven ten Hoogsten strafbaar zijn

....Scheepenen der Heerlijckheijd ende
Hoofd Bancke Gulpen, ter manisse van
den Heer Presideerende met assumptie
van twee onpartijdige Heeren Regts-
Geerdene op de Clagt van den Hr. Cla-
ger jegens den Beclaegden gedaen, Regt
doende, in naeme en van weegens
Zijne HoogWelgel. D'Hr. Leon. Bern.
Baron de Haijme en Hoffalise gebied-
den Heer deeser Heerlijckheijd als daar
toe magt hebbende van Haar Hoog
Moogende D'Heeren Staaten Genreaal
der VerEnigde Neederlanden Souve-
rainen deeses Lands.

.....Condemneeren den beclaegden
.....Ambrosius Vreuls om gebrogt te
.....worden ter plaetse alwaar men
......gewoon is binnen deese Heerlijk-
...heijd de Executie van de Cremineele
Justitie te doen, en aldaer aen den
ScherpRegter overgeleevert zijnde met
de koord gestrafd te worden datter de
Dood naer volgt, en dat vervolgens des-
selfs doode Lichaem aen de Galge in
eene keeten geklonken, ten thoon zal
blijven hangen.
...Condemneerende denselven verders
in de Costen van Regt en miesen van
Justitie ter onser Taxatie en moderatie
met verdere Confiscatie van alle deselfs
goederen.
Aldus beraemt den 13° December
1776 In Judicio Extraordinario binnen
Gulpen Coram D'Heeren Scheepenen
G.H. Justenius Preses, F.Th. van Craen
J.H. van Auw, P. Hollman, Frans W.
Brassardt et J.A. Bausch
Ter ordonnantie
van deselve
Joh. Rud. Van Craen
...Secretaris

Naar boven

EMAIL

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER