DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


© Maaike van Eekelen

PROCESSTUKKEN

Entree            Documenten            Processtukken            Vonnissen

© Maaike van Eekelen

Vonnis Nicolaas de Lahaije, Gulpen 13 dec. 1776
RHCL Maastricht • Landen van Overmaas 8707


Sententie
.....In Saeke
Den WelEdele Heer
M. De Swart Schout en
Crimineelen Officies der Heer-
lijkheijd ende Hoofdban-
ke Gulpen nom. officij Clager
.....Teegens
Nicolaas La Haije alias
den Stomp gedetineerde en
BeclaegdenVisi actis als namentlijk alle de Ver-
baalen en Decreeten in Saeke gehouden
en gegeven, als meede de Clagt en Conclu-
sie zijdens den Heer Claeger ter Rolle
geëxhibeerd, en op alles rijpelijk Geleth
en overwoogen Waarop eenigsints te letten
Stonde of konde Moveeren, signanter op de
Eigene Confessie en bekentenisse door den
beclaegden buijten Eenige Pijn, banden
en ijsen vrijwillig gedaan, waaruijt komd
te blijcken dat den voorn. Nicolaas La Haije
alias den Stomp, geboortig van alhier, oud
in zijn 52° Jaar, van professie een Schoen-
maeker, hem zeedert de 30 Jaaren tot
het steelen en Roeven heefd overgegeven,
dus van zijne jonge jeugd af aen, als een stra-
ten roever hem heefd pligtig gemaekt aen
het afsneijden van eene Sluijtmande
achtern van eene Chaise, dewelke over de
oude Heeren Baan, uit deesen Dorpe naer
den Casteele van Chaloen passeerde. Alswelk
afsneijden door den Voerman dadelijk
ontdekt, de gestoolenen Sluijdmande hem
gedetineerde en zijn meede macker, terwijlen
zij besig waaren, daarmeede de Vlugt te
neemen is worden afgedreven. Hebbende den
beclagden aen den voerman bij zijn Retour
door deesen Dorpe op dat denselve van
voors. straad schendererije geen gerugt
soude maeken, van het door sneijden
der touwen waarmeede gem. sluijd man-
de vastgebonden, betaalt twaalf stuijvers.

Vervolgens heefd den beclaegden
hem geassocieerd bij een onder
eene troup boosdoenden nagtdieven
en onmenselijke knevelaars welke zeedert
Jaaren Herwaarts dit en de omleggende
landen, met derselver Eeuveldaden in schrik
en Vreese hebben geset. En tot welke ben-
de of rugloos(?) Complot den beclaagden
beleeden heefd verscheijde persoonen
aengeworven, Vervoert en Verleijd, Ja
selfs hun van de vastgestelde Diefstal-
len gepreadverteert en hun tot desel-
ve bijeen Vergaedert te hebben. Met
dewellke den beclagden sig heefd plig-
tig gemaekt aen verscheijde Diefstal-
len en Huijsbraeken, als naement-
lijck aen denViolenten diefstal en
gruwelijcke mishandelingen der in
Huijs sijnde Menschen
bij Seigneur Walraeven in de Maasband
gecommitteert in de nagt tussen den
22 en 23° augusti 1756
Als meede heefd den beclaegden be-
kend pligtig te staen en geassisteert
te hebben bij den Geweldigen Dief-
stal en knevelen der in de Eeremit-
tagie sijnde Eeremitten, op den Schaas-
bergh geperpetreert in de Goede week
van het Jaar 1760


3.

Dan heefd den beclaegden bekend
pligtig te staen en geassisteert te
hebben bij den Geweldigen Diefstal
en Gruwelijke mishandelinge der
in Huijs geweest zijnde menschen gedaen
bij Martinus Schröeders aen de handt
in het Rijck van Aeken in de nagt
van den 20° Jare 1762


4.

Als meede heefd den beclaegden belee-
den pligtig te staen en geassisteert te
hebben aen het tentamen begaen
bij D'Heer Justenius te Gulpen in
den Jaare 1749
Als meede heefd den beclaagden
bekend pligtig te staen en geassis-
teert te hebben bij den Diefstal
verseldt met Huijsbrake geploogen
bij D'Heer Brandt Pastoor tot Mar-
geraten in de nagt van den 21°
November 1774

Alwelke associeeringen, samenrotingen
pleegen van Diefstallen, roverijen en
geweldenarien gepaerd met het mishan-
delen van menschen, in welckers
Huijs zij ingevallen, zijn saaken
die in een Land van Justitie
en goede politie niet konnen
nog mogen werden getollereert, maar
andere ten Voorbeeldt en om daar
van Een afschrick te geeven ten
Hoogsten strafbaar zijn

Soo ist dat Scheepenen der
Heerlijkheijdt ende Hoofdbanke Gulpen
ter manisse van d'Heer Presideerende
met assumptie van twee onpartijdige
Regtsgeleerden, op de Clagte van
den Heer Claeger jegens den beclag.
van weegens zijne HoogWelgeb. D'Hr.
Leonard Bernard Baron de Haijne
en Hoffalise, Gebiedenden Heer
deeser Heerlijkheijdt, als daar toe
magt hebbende, van Haar Hoogh
Moogende D'Heeren Staaten Generaal
der Vereenigde Neederlanden, sou-
verainen deeser Landes

Condemneeren den Gedtineerden en
beclaagden Nicolaas La Haije om ge-
bragt te worden ten Plaetse alwaar men
gewoon is binnen deese Jurisdictie
Crimineele Justitie te doen. en aldaar
aan den ScherpRegter overgeleevert
zijnde met de Radde Gestraft te wor-
den datter de Dood nae volgt en
aen de Galge in eene kette Geklon-
ken ten thoon sal blijven hangen
Condemneerende denselven verders
in de Costen en miesen van Jus-
titie ter onser Taxatie ende Mode-
ratie met verdere Confiscatie van
alle desselfs Goederen.

Aldus beraemt in Judicio Extraordin.
binnen Gulpen heeden den 13° Dec.
1776 Coram D'Heeren Scheepenen
J.H. Justenius, Joannes f. Th. vCraen
J.H. van Auw, P. Holleman, Fr.
W. Brasse et J.A. Bausch
Ter Ordonnantie van deselve
Joh. Rud. van Craen
Secret.

Naar boven

EMAIL

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER