DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree            Documenten            Processtukken            Vonnissen

Vonnis Jan Degens alias Kalverjanneke, 6 aug. 1773 Brunssum
RHCL Maastricht - Landen van Overmaas 1010
Vonnis Definitif
  In Saecke
Den Heer Drossardt Nom. oficii Claeger
  Teghens
Jan Degens Beclaegde en Gedetineerde


  Schepenen der Bank van Bronssem, gesien de stucken processael, naer ingenomen advijs van twee onpartijdighe Rechtsgeleerden ter maenisse van den presideerende op al gelet waerop Eenigsints te Letten stonde ofte conde moveeren ten Definitijven Recht doende
  Verclaeren den Beclaegde en Gedetineerden Jan Degens soo bij sijne Eijgene bekentenisse als andere Wettige en Legale bewijsdommen ten volle overtuijgt van medelit te wesen van een talrijcke Bende van Dieven bij nacht en inbreckers ende van ten dijen gedaen te hebben den schroemelijcken Eedt ofte godeloose verbintenisse en belofte bij de selve Bende van Dieven gebruijkelijck ende van geassisteert ende mede gecoopereert te hebben aen de volgende Diefstallen en huijsbraecken
  Aen Den Diefstal en geweldaedige huijsbraecke begaen op de nacht tusschen den 19 en 20 april 1762 bij Henricus Ritsen in het Panhuijs te Wijnandtsrade.
  Aen den Diefstal en geweldige huijsbraecke gepasseerd op de nacht tusschen den 12 en 13 deembris 1763 seffens ten huijsen van Stephan Rinckens en Hans Willem Gördts tot Würm binnen den Lande van Gulick.
  Aen den Diefstal en inbreuck begaen op den pastoralen huijse van Hönshoven lande van Gulick op de nacht tusschen den 28en en 29 Meij 1770.
  Aen den Diefstal en inbreuck geperpetreert ten pastoralen huijse van Högen naer den kant van Aldenhoven binnen den selven lande van Gulick op de nacht tusschen den 20 en 21 junij 1770.
  Aen den Diefstal en inbreuck begaen ten huijse van de jouffrouw Steintjens tot Havert bij Sittardt binnen meergemelden Land van Gulick op de nacht tusschen den 13 en 14 septembris 1770.
  Aen den Diefstal en inbreuck begaen ten huijse van de weduwe Janssen tot Immendorf binnen voors. Lande van Gulick op de nacht tusschen den 19en en 20 septembris 1770.
  Aen eenen Diefstal met inbreuck begaen over ontrent thien of twaelf jaeren in den Dorpe van Höngen bij Millen binnen gemelden lande van Gulick.
  Dat den Beclaegde voorders ten hoogsten suspect van noch meer andere Dieftens begaen te hebben.
  En dat den selven van alle de voors. Diefstallen sijn gedeelte genooten  en geprofiteert heeft.

  Tot Reparatie van alwelcke schroomelijcke misdaeden, Crimen, Delicten en excessen condemneeren den Beclaegde en Gedetineerde Jan Degens van op een publijcke plaetse ten aensien van eenjeder aen eene Galge gehangen en met de strop geworght te worden tot dat de doodt sal volghen en dat sijn doode Lichaam met eene keeten daer aen gehecht sal blijven anderen ten Exempel. Confisqueerende desselfs goederen en Effecten ten behoeve van den gheenen daertoe recht hebbende, voor aff nochtans daer uijt te nemen de Costen en misen van justitie.


  Aldus beraemt in judicio Extraordinario den 6 augusti 1773 ende gepronuntieert den 9den daer aen volghende
(waren geteeckent) Joannes Schoffelen, Chr. Schiffelers, H. Gossens ende G. Lindemans scabinus et Secretarius subst.

Per Copiam concordat
cum suo originali

  Quod attestor
G. Lindemans Secretarius subst.

Naar boven

EMAILINHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER