DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree            Documenten            Processtukken            Vonnissen

Vonnis van Joannes Boormans  • Nuth,  18 febr. 1775
RHCL Maastricht ••• LvO 1723

 
.....Vonnis Diffinitif

..........In Sake Crimineele

Den Heer officier der Heerlijckheijt
Nuth nomine officij claeger

Joannes Boormans in de Wandelinge
genoemt Hackworst gedetineerde


 

 Gesien bij ons Schepenen der Heerlijkheijt Nuth & & &
ende op alles wel ende rijpelijk geleth ende geconside-
reert Schepenen met advijs van twee onpartijdige
Rechtsgeleerde ter manisse van den Presiderende
Recht doende ter diffinitiven verclaeren den voorseg-
den gedetineerden Joannes Boormans plightigh ende
bij sijne eijgene bekentenisse soo als door andere
legaele middelen overtuijgt van dat hij als mede gesel
van eene talrijcke Bande van inbrekers en Dieven
bij nacht mede geholpen ende deelaghtigh is geweest
aen de naervolgende inbreucken, knevelarijen ende
Roverijen ––


Eerstelijckaen den violenten inbreuck, knevelarije ende diefte
begaen ten huijse van Martinus Schröder
aen de Handt binnen den Lande van der Heijden
in de Nacht tuschen den 19 en 20 januarij 1762

Tweedensaen de infractie, knevelerije ende roverije begaen
bij Henricus Ritsen in het Panhuijs tot Wijnandsraede
Lande van Valckenboürgh in de Nacht tuschen
den 19 en 20 april van hetselve  jaer 1762.

Derdensaen den Huijsbreuck, knevelerije ende diefte
begaen bij Walraeven in den Maesbandt
in de nacht van den 23 augusti 1756

Vierdensaen de infractie, knevelerije ende diefte uijtgewerckt
ten huijse van Joannes Frissen in Arensgenhoudt
op de nacht tuschen den 22 en 23 januarij 1760.

Vijfdens

aen den inbreuck, knevelerije ende diefte begaen
bij de Eremijten op de Schaesbergh in den jaere 1761
's nachts tuschen maendagh en dijnsdagh
in de goede weeke

SesdensAen een diefte en knevelerije begaen op den
Eschen ter herberge ende huijze aldaer liggende in
het midden op de Straet op den nacht van den
lesten dagh van het jaer 1755

Sevendensvan volgens hun eijgene bekentenisse seer verdacht
te wesen van geassisteert te hebben aen den inbreuck
ende getenteerde diefstal ten huijse van Joannes Habets
genaemt 'den ouden Bongaert' gelegen onder
Wijnantsraede gepasseert in den jaere 1757 ontrent
Paeschen–

Verklaeren den gedetineerden overtuijgt van het
verbondt bij deselve Bande gedaen te hebben en
voorders seer verdacht van ten dijen uijtgeswooren
te hebben den Gruwelijcken eede bij de Bende ge-
bruijkelijk.

Denselven oock te wesen van begaen te hebben
differente kleijne dieften van houdt ende verdacht
van meer andere dieften begaen te hebben.

Tot Reparatie van alwelcke Schroomelijcke Crimen
ende misdaeden condemneeren den voorsegden ge-
detineerden Joannes Boormans van op eene pubelijcke
Plaetse door den Scherp Rechter aen een galge
gehangen ende geworcht te worden tot dat de doodt
daer op volgt ende met eene ketten daer aen gehecht
te blijven tot exempel van anderen, verclaerende
desselfs goederen en Effecten geconfisceert mits
daer af erst ende voor al treckende de costen en
misen van justitie.
Aldus beraemt in judicio Extraordinario
op den casteele van Reijmersbeck
heden den 18en februarij 1775

 

(waeren geteekent) W. Ackermans schepen,
P. Cremers schepen,  J.Gorissen, schepen
L. Nuchelmans schepen  J. Brüls schepen
J.W. Frissen
 

Naar boven

EMAILINHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER