DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree        Documenten        Processtukken        Vonnissen

Vonnis van Anthon Bosch (uittreksel) - Amstenrade 24 september 1776
 - RHCL Maastricht - LvO 7908 -........................  
Vonnis defintiff
     in saecke crimineel
De Heer Officier der
 Heerligheijt Schin
 op de Geul nomine officij
 Claeger
         Teghens
 Anthon Bosch
 beclaegde en gedetineerde


Visis actis Schepenen der Heerligheijt Schin op de Geul,
ter maenisse van den presiderende naer ingenomen
advijs van de twee gedenomineerde Rechtsgeleerden,
op al gelet waer op eenigsints te letten stonde ofte
conde moveeren ten defintijven rechtdoende
Verclaeren den beclaegden Anthon Bosch soo bij
eijgene bekentenissen als bij andere legale middelen
en preuven overtuijght van te wesen medelit van eene
talrijcke bende van dieven bij nacht en ten dijen gedaen
te hebben het verbondt en de belofte bij de selve bende
gebruijkelijck ende van geassisteert te hebben aen de
volgende diefstallen en inbreucken en van daer af sijn
gedeelte geprofiteert te hebben


Eerstens
Aen de huibraecke, knevelerije en diefte begaen bij
..........Joannes Frisschen in Ahrensgenhout op de nacht
..........tusschen den 22 en 23 januarij 1760

Tweedens
Aen den diefstal en inbreuck begaen aen de kercke
..........van Aldenvalckenborg op de nacht tusschen den 6
..........en 7 octobris 1760 en van ten dijen beneffens andere
..........in de selve kercke ingeklommen te sijn

Derdens
Aen den diefstal en inbreuck en knevelerije begaen bij
..........de Ermijten op den Schaesberg op de nacht tusschen
..........den 15 en 16 meert 1761

Vierdens
Aen de huijsbraeke, knevelerije en diefte begaen bij
..........Martinus Schroder aen de handt op de nacht tusschen
..........den 19 en 20 jannuarij 1762
-
Vijfdens

Aen de violente infractie, knevelerije en diefte begaen
..........bij Henricus Ritsen in het panhuijs tot Wijnandsrade
..........op de nacht tusschen den 19 en 20 april 1762

Sesdens
Aen de huijsbraeke, knevelerije en diefte begaen bij
de Heer Pastor tot Margerathen op de nacht tuschen
den 21 en 22 octobris 1774

Tot reparatie van alwelcke delicten, crimen ende
misdaeden   Condemneeren den beclaegden Anthon
Bosch van op eene publijcke plaetse door den
scherprechter aen een galge gahangen ende geworght
te worden tot dat de dood sal volgen, en dat desselfs
doode corpus met eene keting daer aen gehecht sal
blijven anderen ter exempel en tot afschrick
Confisqueerende desselfs goederen en effecten ten
behoeve van den gheenen daertoe recht hebende

Vooraf nochtans daeruijt te nemen de costen en misen
van justitie

Aldus beraemt in judicio Extraordinario den 24sten
septembris 1776
J.J.Habets, scabinus
P.Jacobs, scabinus
H.Wijnants..., scabinus
J. Horstmans, scabinus
G.Lindemans, scabinus

FTJH De Lacroix, scabinus
..........et secretarius

Pronuntiatum coram omnibus soo ten Casteele van
Amstenraedt ontrent ten halve thien uijren
als ter plaetse van executie aldaer aen de heijde
voor twaelf uijren 28en septembris 1776
Quod attestor
FTJH De Lacroix, secretarius
Naar boven

EMAILAfstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER