DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree        Documenten        Processtukken        Vonnissen

Vonnis van Matthijs Drummen, Valkenburg 8 augustus 1777 ē RHCL Maastricht ē LvO 8152

 

Sententie
M. Drummen

 
Gesien bij  Scheepenen van den Hooge Gerechte der Stadt en Vrijheijd Valkenburg de procedures voor haer ter Crimineele rolle van den 29. November 1774 Opgestaen en gereesen tusschen Mr. W.D. Vignon Luitenant-Hoogdrossard des Lands van Valkenburg ratione Officii Clager ter eenre tegens Matthijs Drummen van't Rittersbeek Gedetineerde ter andere seijde, soo en gelijk die procedures ter voors. Rolle zijn geÔnstrueerdt met alle de bewijsen en bescheijden, daertoe overlegt, gesien meede de ConfessiŽn en opgevolgde RecollectiŽn van den Gedetineerde
Scheepenen voornoemt op alles wel en rijpelijk gelet, in sonderheijdt op de Resolutie door Haer Hoog Mogende in dato den 23 Februarij 1776 gegeeven
Ter manisse van den Wel Edlen Heer Luitenat-Voogd doende regt in naeme en van wegens de Heeren Staten Generael der vereenigde Nederlanden
Condemneeren den Beclaegde M. Drummen om gebragt te worden ter plaetse alwaer de Crimineele Justitie geschiedt, en aldaer door den Scherp regter aen een pael te worden gebonden en gegeesseldt met acht roeden, met ieder roede ses slaegen
Banne wijders den Gedetineerde voor altoos uijt de drie landen van Overmaese Partage van Haar hoog mogende en t geheele District vande Generaliteijd, op poene dat den Gedetineerde daer weeder incomende swaerder naer Exigentie van Saeken sal worden gestraft
Condemneerende den selven in de costen en misen van Justitie mitsgaders in de Costen van deese porceduure ter onser Taxatie en Moderatie
Actum in Judicio Extraordinario den 8. Augusti 1777
Coram D'Heer Luitenant-Voogt et omnibus Scabinis, Dempto VGendt et Wijntgens
(Onderstondt) Ter Ordonnantie
(was geteekendt) P. van den Heuvel, secretaris

(lagerstondt) Deese naer voorgaende klokkeslag op den 13. Augusti 1777 aan de Puie van't Landshuijs gepronuntieerd ten overstaen van de Wel Edele Heeren Luitenant-Voogd en Scheepenen en in momento ter Executie gesteldt op de Lommelerberg
(onderstondt) Ita Testor
(was geteekendt) P. Vanden Heuvel, Secretaris
 

Naar boven

EMAIL


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER