DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree        Documenten        Processtukken        Vonnissen

Vonnis van Geertruid Bosch, Valkenburg 8 augustus 1777 • RHCL Maastricht • LvO 8152

 

Sententie
Gertruid
 Bosch

 
Gezien bij Scheepenen van den Hoogen geregte der Stad en vrijheid van Valkenburg de procedures voor haar ter crimineele rolle van den 8. september 1774 opgestaan en gereezen tusschen Mr. W.D. Vignon, Luitenant Hoog Drossard des Lands van Valkenburg ratione officii Clager ter eenre tegens Gertruid Bosch uit Geen Heek, gedetineerde en beclaegde ter andere zijde, zo ende gelijk die procedures ter voorss. rolle sijn geďnstrueerd, met alle de bewijzen en bescheiden daar toe overgelegd, gezien mede de Confessiens en opgevolgde recollectiens van de gedetineerde
Scheepenen voornoemd op alles wel en rijpelijk gelet insonderheid op de resolutie door Haar Hoog Mogende in dato den 23. februarij 1776 gegeven, mitzgaders op de Langdurige Detentie van de beclaegde, ter manisse van den weledelen Heer Luitenant-Voogd
doende recht in naeme en van wegens De Heeren Staaten generaal der Vereenigde Nederlanden, Condemneeren de beclaegde Gertruid Bosch om gebragd te worden ter plaatze alwaer de crimineele justitie geschied, en aldaer door den scherpregter aen een pael te worden gebonden en gegeeselt met ses roeden met ieder roede ses slaagen.
Bannen wijders de beclaagde en gedetineerde voor altoost uit de drie Landen van overmaze partage van Haar Hoog Moogende en't geheel District van de generaliteit op poene dat de gedetineerde daar weder incomende swaarder naer exigentie van zaeke sal worden gestraft.
Condemneeren de selve in de costen van deeze processe ter onzer Taxatie en moderatie.
Actum in judicio extraordinario den 8 augusti 1777 coram D'Heer Luitenant-Voogd et omnibus Scabinis Demptis van Gend et Wijntjens
(onderstond) Ter ordonnantie
(was geteekend) P. Van den Heuvel, secretaris
(lagerstond) Deeze bovenstaende sententie op den 13. augusti 1777 ten overstaan van den weledelen Heer Luitenant-Voogd en Heren Scheepenen naer voorgaande klocke slag van de Puije van s'Lands huis gepronuntieerd ten bijweezen van een meenigte volk en in momento ter executie gesteld op de Lommelerberg
(onderstond) Ita Testor
(was geteekent) P. Van den Heuvel, secretaris
 

Naar boven

EMAIL


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER