DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree        Documenten        Processtukken        Vonnissen

Vonnis bij verstek van Joannes Drummen, Valkenburg 22 oktober 1777 • RHCL Maastricht • LvO 8152

 

Sententie
Joannes
Drummen

 
Visis actis etc. uit alwelke Stucken en Documenten gevoegd bij de Contumaire en Voortvlugtigheid van den beclaegden, den zelven genoegsaem geconvinceerd geworden, en aen deezen geregte gebleeken is, dat den beclaegden Joannes Drummen een Lidmaat is der berugte |bende| en goddelooze bende gauwdieven kneevelaars en boosdoeners, welke t'zederd eenige jaeren het Land geïnfecteerd, en thans zo hier als in de naaburige Landen ter Straffe getrocken worden, en in alwelke bende den beclaegden hem heeft ingelijft en verbonden door middel van een god tergende gruwelEed.
Dat den beclaegden verders als een medelid dier bende met en beneffens sijne medemackers Nachtsdieven geassisteerd en gecoöpereerd heeft aen of bij verscheidene diefstallen. Violente huijbraaken en knevelarijen, alle in actis in't breed vermeld, Van welke Diefstallen den beclaegden sijn aendeel genooten en geprofiteerd heeft.
En vermitz dergelijke gruwelijke feijten en enorme delicten tegens de goddelijke en s'Lands wetten aenloopende en de gemeene ruste stoorende sijn, in een Land van policie en justitie niet connen worden getolereerd, maer andere ten exempel en afschrik behooren gestraft te worden
Scheepenen van den Hoogen geregte der Stad en vrijheid Valkenburg ter manisse van den welEdelen Heer Luitenant-Voogd, in naeme van en van wegens Haar Hoog Moogende De Heeren Staaten generaal der Verenigde Nederlanden Souvereinen deeses Lands in zaeke in Conumaciam recht doende,
bannen den beclaegden Joannes Drummen ten eeuwigen dagen uit de drie Landen van Overmaaze partage van Haar Hoog Moogende als mede uit het District van de Generaliteit, op poene dat den beclaegden daar inne gevonden werdende en in handen van de justitie geraekende, swaarder naa exigentie van zaeke zal worden gestraft,
Condemneerende den voors. beclaegden daer toe in de costen en misen van justitie ter onzer taxatie en moderatie met confiscatie van alle des beclaegdens goederen
Actum in judicio extraordinario binnen Valkenburg den 22 octobris 1777
Coram den welEdele Heer Luitenant-Voogd et omnibus Scabinis
(onderstond) Ter ordonnantie
(was geteekent) P. van den Heuvel, Secretaris

(lagerstond) Deeze bovenstaende Sententie nae voorgaende Clocke Slag van de puije van S'Lands huize ten overstaen van den weledelen Heer Luitenant-Voogd en alle De Heren Scheepenen eoden dito gepronuntieerd en op den 26 deeses behoorelijk geaffigeerd
(onderstond) Ita Testor
(was geteekent) P. van den Heuvel, Secretaris

 

Naar boven

EMAIL


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER