DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree        Documenten        Processtukken        Vonnissen

Vonnis Willem Opdekamp Ė Thorn 3 maart 1775
RHCL Thorn 1215

 

Extraordinaris gehouden       
heeden den 3de Martij        
1775 ten overstaen van de    
Saementlijcke Schepenen     


Den Heere Raedt ende Meijer de Borman qualitate qua Cleger tegens Wilm Op den Kamp, gedaeghden ende beclaeghden, vernoomen hebbende dat UEdele heere Schepenen met de acten ten advijs sijn gewest om Sententie in Saeke te concipiŽeren, versoekt van het ingehaelt vonnis bepeninge ende publicatie mede copije des ..., om deselve tijdelijk te konnen presenteeren ende toesenden aen Haere Hooghvorst. Dhlls Onse ggste Landtvrouw desape verum etc. ende geeft met enen over het corpus delicti van den begaenen diefstal in den Maesbaent tot Leuth
..........fiat publicatio et copia


 
..........Vonnis
In saeke den Eerentfesten Heere Raedt de Borman, Meijer des Landts Thorn ende in die qualiteijt bij absentie van den Procureur fiscael Cleger Tegens Wilm Op den Kamp, gedetineerden beclaeghden ende gedaeghden

T'Hooftgerecht, naer oversien der Acten ende Actitaten met ingenoomen advijs van eenen onpartijdighen Rechtsgeleerden, bevindende dat den gedetineerden van over de vier en twintigh jaeren, wanneer hij sijns ouders schaepen hoede, verschijdene diverijen begaen heeft. Ende dat hij daernae in aenvang sijns Houwelijckx van tijt tot tijt dan eenen, dan twee, dan meerdere BiŽncorven met den Honinck gestoolen, ende alsulke diverijen ontrent de acht jaeren geploegen heeft.
Dat hij gedetineerden tot Mechelen op de Maes uijt het huijs van Joannes Kleijnen door eene venster mede gestoolen heeft twee tierenteije vrouwe rocken.
Dat hij uijt het Panhuijs binnen Mechelen voorschreven bij de Weduwe La Prees in den avont gestoelen heeft eenen koperen jeker
Dat hij uijt den boomgaert van den Heer van de Waert binnen gemelt Mechelen gestolen heeft een Runder vel.
Dat hij uijt de Thiende Schuere tot Mechelen nu wel viertthien jaeren geleden gestolen heeft vier vaeten Rogge.
Dat hij mede handtdaedigh gewest is aen den diefstal begaen met inbraeke ten huijse van Walraeven in den Maesbaemt tot Leuth.
[Dat hij Eensgelijckx handaedigh gewest is aen den Diefstal met inbraeke begaen ten huijse van Walraeven in den Maesbaemt tot Leuth]
Dat hij Eensgelijckx handaedigh gewest is aen den Diefstal met inbraeke begaen ten huijse van Hendrik Bohnen tot Limbricht.
Eijndelijk, dat hij al van over seventhien jaeren sigh begeven heeft onder de dieve bende van seekeren Kerkhofs tot Beek, Vluchteling ende sich bij Eede aen gemelte bende verbonden.

Wes al te mael geconsidereert, condemneert den voornoemden gedetineerden, beclaeghden ende gedaeghden om gebracht te worden ter plaetse alwaer men  gewoon is de crimineele Executie te doen, ende aldaer door den Meester van den scherpen gerechte aen eene galge opgehangen te worden, tot datter de doot opvolght, ende dat denselven daeraen sal blijven hangen tot spiegel van alle andere. Condemneerende den gedetineerden in de costen ende misen van .. justitie
Datum Thorn den 3den Martij 1775
 

Naar boven

EMAIL


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER