DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree        Documenten        Processtukken        Vonnissen

Besluit tot vrijlating van Edmond Smeets 26 febr. 1778
•••   BHIC Raad van Brabant 447.0268 •••

 
Pro Fisco

Extract uijt de
dagelijkse Notulen van den
Rade en Leenhove van
Braband en de Landen van
Overmase
 
Jovis den 26 Februarij 1778

In de zake van Emondus Smeets gewoont
hebbende te Heerle ge... en op het versoek
door den Procureur-Genraal tegens denselven
op den 23en dezer gedaan, gedelibereert zijnde
is goedgevonden en geresolveert den gedetineer-
den Emondus Smeets uijt desselfs detentie,
waar in zich thans bevind, te ontslaan en voorts
den Lande van Braband en Overmaze, mitsga-
ders het geheele distict van de Generaliteijt
voor altoos te ontseggen, op poene van daar
weder binnen komende, en in handen van
de Justitie gerakende, arbitralijk aan
den Lijve te zullen worden gestraft.
En zal Copie dezes aan het officie Fiscaal
worden ter hand gestelt, om zich daarna te
reguleeren.
En is mede goedgevonden Copie Authenticq
dezer Resolutie aan den Lieutenant Drossaarden
der Drie Landen van Overmaze tot hun narigt
toe te zenden.

Accordeert voor zo veel het   
geëxtraheerde aangaat met   
de Voorsz. Notulen, S'Hage   
den 26 februari 1778   

 

Naar boven

EMAIL


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER