DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree     Documenten     Processtukken     Vonnissen

© Maaike van Eekelen

PROCESSTUKKEN

© Maaike van Eekelen

Vonnis Nicolaas Herseler 1 november 1773
Rijckheyt Heerlen • Schepenbank Heerlen 1168

© Maaike
       van Eekelen


Sententie
  In Saake
Den weledelen gestrengen
Heer en Mr. J.G. Farjon
Lt. Hoogdrossard deeses
Lands Nom. Officii Claeger
  Tegens
Nicolaes Hersseler gede-
tineerde en Beklaagde

  Visis Actis als Naementlijck alle Acten en Actitaten en op alles geleth en Rijpelijk overwogen Signanter d’Eijge Confessiens van den Beklaagde buijten Pijn en banden gedaan, waeruijt is
consteerende dat den beklaagde, oud 56 jaaren, geboortig van Kerpen uijt het prinsdom Arensberg, laast gewoont hebbende aan de Heerlerheijde, van Professie eenen Afdoender, sig met
een groot meenigte geweldige nagtdieven en onmenschelijke knevelaars pligtig en handdaedig gemaakt heeft aan de naevolgende ongehoorde gruweldaden, huijsbraaken, geweldenarijen, moorden, als onder anderen:

  1mo  aan den geweldigen diefstal tusschen den 19 en 20 juni 1762 gecommiteert bij Martinus Schroders aan de hand

  2do  aan den violenten diefstal met effractie gebeurt bij Henricus Ritzen in het Panhuijs tot Wijnandsrade in de nagt tusschen den 19 en 20 april 1762#

  3dens  aan de geweldige huijsbraake en diefstal voor omtrent 12 jaaren gecommiteert tot Heungen bij Millen

  4dens  aan den violenten diefstal met huijsbraake geperpetreert bij de juffrouw Steintjens tot Havert in den jaare 1770# tusschen den 14e en 15e september

  5dens  aan den geweldigen diefstal met onmenschelijke mishandelinge der menschen tot Wurm meede in den jaare 1763 den 13 December gebeurt

  6dens  aan den geweldigen diefstal met huijsbraake gecommiteert in de nagt tusschen den 19 en 20 september 1770 bij de weduwe Jansen tot Immendorf.

  7dens  aan den violenten diefstal den 12 maert 1767 in het Rijck van Aaken tot Wurselen gecommiteert, bij welcken diefstal t' godloose vloekgespan sig niet vergenoegte met de menschen van hunne goederen te berooven, maar selfs de daar in huijs sijnde vrouwe jammerlijck vermoort hebben.

  8dens  is den gedetineerden meede pligtig aan het tentamen gebeurt tot Roerdorp bij Linnich

  9dens  aan den geweldigen diefstall gebeurt op den Birden agter Gangelt.

  10dens  heeft den selven eene koeije op den Loorhof bij Sittard helpen steelen.

  11dens  is den selven pligtig aan ’t steelen van eene kooije tot Loor bij de Hoensbroekermoolen

  12dens  aan den geweldigen diefstal gebeurt bij Mathijs Benders op Roebroeck onder Heerlen

  13dens  soo als ook aan den violenten diefstal bij Joseph Wilders op Ten Esschen

  14dens  meede aan den diefstal tot Houtem bij Susteren gelegen

  15dens is den selven alsnog pligtig aan den geweldigen diefstal gecommitteert in den jaare 1770 bij den pastoor tot Hunshoven

  En daarenbooven heeft den gedetiNeerden sig niet ontsien om sijnen eijgenen soone met geweld tot dieverijen over te haalen en te verleijden en tot een galgen aas te maaken

  Allen t' welke sijnde enorme feijten en gruwelijke euveldaeden dewelke in een land alwaar Justitie en Politie vigeert niet konnen worden getollereert maar ten hoogste strafbaar sijn.
  Soo is ’t dat schepenen der vrijheijd ende hoofdbanke Heerlen uijt  naame ende van wegens Haar HoogMogende D’Heeren Staaten Generaal der Verenigde Neederlanden ter maenisse van d’Heer Luitenant-Schout Regt Doende
  Condemneeren den gedetineerde en beklaagde om gebragt te worden ter plaatse daar men gewoon is crimineele Justitie te doen en aldaar aan den scherpregter overgeleevert sijnde, anderen ten exempel en afschrik op een cruijs gebonden en van onder op levendig met agt slaegen geraedbraakt te worden en vervolgens desselfs lichaem op t' rad gelegt en t' hoofd op een pin gestelt te worden.
  Den gedetineerden daartoe condemneerende in de costen en misen van Justitie ter onser taxatie en moderatie, met verdere confiscatie van goederen.
  Actum in judicio extraordinario binnen Heerlen den eersten november 1773
  coram de schepenen V.Craan, Swildens, Pelt, VCotzhuizen, Landman en Nijssen

Ter ordonnantie
PVandenHeuvel

OP heeden den 3 februarij 1774 is dese bovenstaende sententie gepronuntieerd en ipso momento ter executie gesteldt op de Graetheijde binnen de Hoofdt Banke Beek daer bij præsent weesende en overstaende 't Gerechte van Valkenborg en is 't stokske gebroken door den eerst presideerende bij absentie van d'heer Luitenent-Voogd
Getuijge hier meede
PVandenHeuvel
Secretaris

Secret.
© Maaike
       van Eekelen

 Naar boven

EMAIL
INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
 Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER