DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree     Documenten     Processtukken     Vonnissen

© Maaike van Eekelen

PROCESSTUKKEN

© Maaike van Eekelen

Vonnis Christiaen Vrusch 3 februari 1775
RHCL Maastricht ē Landen van Overmaas 8167

© Maaike
       van Eekelen

>
Sententie in saake
Den welEdelen Heer en Mr.
W.D. Vignon Lt.-Drossard
deses Lants Valckenborgh
nom. off. informant en clager
  Tegens
Christiaen Vrosch van
Beeck fugitiven latitant
en ad valvas geciteerden en
beklaagden

 Visis actis etc. uijt alwelcke stucken en documenten, gevoegt bij de contumacie en voortvluchtigheijt van den beklaagde, den selven genoegsaem geconvinceerd geworden, en desen Gerecht gebleecken,
Dat den beklaegden Christiaen Vrosch een litmaet is der berugde en godloose Bende gauwdieven, knevelaers en boosdoenders, welcke tsedert eenige jaeren het land geÔnfecteert, en thans soo hier als in de nabuurige Landen ter straffe getrocken geworden, en in alwelcke bende den beklaagden hem heeft ingelijfd en verbonden door middel van een god tergende gruwel eedt.

Dat den beklaegden verders als een medelit dier bende met en neffens sijne medemaekers nachtsdieven geassisteert en gecoŲpereert heeft aen of bij negen violente huijsbraeken, diefstallen en knevelariŽn alle in actis in het brede vermelt, van welcke diefstallen den beclaagden sijn aendeel genooten en geprofiteert heeft.

En vermits diergelijcke gruwelijcke feijten en enorme delicten tegens de goddelijke en s'lants wetten aenloopende, en de ghemeene rust storende sijn, in een Land van politie en justitie niet konnen worden getollereert, maar andere ten exempel en afschrick behooren gestraft te worden.
Scheepenen van den hoogen gerechte der stad en vrijheid Valckenborg ter manisse van sijn Eedele de Heer Lt.-Voogd in naeme en van wegens Haar Hoog Moogende d'Heeren Staaten-Generaal der vereenigde Nederlanden, zouverainen deses Lants in saake Recht doende.
Verklaeren den beklaagden fugitiven en contumax versteeken van alle excepties en weeren die hij present sijnde hadde willen en moogen doen en proponeeren en bannen den selven Christaen Vrosch ten eeuwigen daegen uijt de drij Landen van Overmaese partage van Haer Hoog Moogende als meede uijt het district van de Generaliteijd op peene den beclaegden daer inne gevonden wordende, en in handen van dese Justitie geraekende, swaerder naar exigentie van saake te sullen worden gestraft. Condemneerende den voors. beklaagden daer toe in de costen en misen van justitie ter onser taxatie en moderatie, met confiscatie van alle des beklaegdens goederen.

Actum in judicio extraordinario binnen Valckenborg hac 3ia februarij 1775 coram de D.D. Scab. F Theod. V Craen, J.M. Watelaer, J.L. Wintgens, Mr. Peter van den Heuvel en A. Wilmar

Ter ordonnantie
PVandenHeuvel
Secretaris

Deese naar voorgaande klokkeslag van de puije van 't Lands Huijs binnen Valkenborg ten overstaan van d'Heeren van den Geregte gepronuntieerd op den 16 Febr. 1775
Ita testor
PVandenHeuvel

Secret.


© Maaike
       van Eekelen

 Naar boven

EMAIL
INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
 Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER