DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree     Documenten     Processtukken     Vonnissen

© Maaike van Eekelen

PROCESSTUKKEN

© Maaike van Eekelen

Vonnis Peter Lemmens 3 februari 1775
RHCL Maastricht ē Landen van Overmaas 8167

© Maaike
       van Eekelen


>>
Sententie in saake
Den welEdelen Heer en Mr.
W.D. Vignon Lt.-Drossard deses
Lants Valckenborgh nom. off.
informant en claeger
  Tegens
Peter Lemmens van Beek
Fugitiven Latitant en ad
valvas geciteerden en be
claagden


 Visis actis etc. uijt alwelcke stucken en documenten, gevoegt bij de contumacie en voortvluchtigheijd van den beklaagden, den selven genoegsaem geconvinceert geworden, en desen Gerecht gebleecken,
Dat den beklaagden Peter Lemmens een litmaat is der berugde en godloose bende gauwdieven, knevelaers en boosdoenders, welcke sedert eenige jaeren het Lant geÔnfecteert, en welckers plichtige thans soo hier als in de nabuurige Landen ter straffe getrocken geworden, en tot alwelcke bende den beklaagden hem heeft ingelijfd en verbonden.

Dat den beklaegden verders als een meedelit dier Bende met en nevens sijne medemaekers nachtsdieven geassisteert en gecoŲpereert heeft aen of bij dertien violente huijsbraeken, diefstallen en knevelariŽn alle in actis gespecificeerd en gedetelleert, van welcke diefstallen den beclaagden sijn aendeel genooten en geprofiteert heeft.

En vermits diergelijcke gruwelijcke feijten en enorme delicten tegens de goddelijcke en s'lants wetten aenloopende, en de ghemeene rust storende sijn, welcke in een land van Politie en justitie niet connen worden getollereert, maar andere ten exempel en afschrick dienen en behooren gestraft te worden.

Scheepenen van den Hoogen gerechte der stad en Vrijheid Valckenborg ter manisse van sijn Eedele d' Heer Lt.-Voogd in name en van wegens Haar Hoog Moogende d'Heeren Staaten-Generaal der vereenigde Nederlanden, zouverainen deses Lants in saake Recht doende
Verklaeren den beklaagden fugitiven en contumax versteeken van alle exceptiŽn en weeren die hij present sijnde hadde willen en konnen doen en proponeeren, bannen den selven Peter Lemmens ten eeuwigen daegen uijt de drij Landen van Overmase Partage van Haer Hoog Moogende als mede uijt het district van de Generaliteijd op peene den beclaegden daerinne gevonden wordende, en in handen van dese Justitie geraakende, swaarder naar Exigentie van saake te sullen worden gestraft. Condemneerende den voors. beklaagden daer toe in de costen en misen van justitie ter onser taxatie en moderatie, met confiscatie van alle des beklaagdens goederen.

Actum in judicio extraordinario binnen Valckenborg Hac 3a februarij 1775 coram de D.D. Scab. F Theod. V Craen, J.M. Watelaer, J.L. Wintgens, Mr. Peter van den Heuvel en A. Wilmar

Ter ordonnantie
PVandenHeuvel
Secretaris


Deese naer voorgaende klokkenslag van de puije van 't Lands Huijs tot Valkenborg ten overstaan van d'Heeren van den Geregte gepronuntieerd op den 16 Febr. 1775
Ita testor
PVandenHeuvel

Secret.


© Maaike
       van Eekelen

 Naar boven

EMAIL
INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
 Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER