DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


kop

PROCESSTUKKEN

Entree                Documenten                Processtukken               Vonnissen


Strafeis maar geen vonnis. Catharina Kerkherderen Valkenburg 31 maart 1775

Clagt en conclusie tegen Catharina Kerkheerderen 31 maart 1775 en ontwerp vonnis
RHCL Maastricht - LvO 8169

exhib. den 31.meert 1775


                            Clagt en conclusie
                                voor
                            den weledel gestrengen
                            Heer en Mr. W.D. Vignon
                            Lt. Hoogdrossard deses
                            Lants nomine officij clager
                                Tegens
                            Catharina Kerckheerderen
                            huijsvrouwe van den
                            fugitieven Anthoon Bosch
                            gedetineerde en beclaagde


    Den voorsegden Heer clager tot tot grondt-
    vestinge van sijne clagt en de conclusie in
    pede deses te nemen seggen en deduceeren
    wes volgt salvis etc.
                    1
    Aanvankelijk dat Uedele agtbare uijt de
    acten  alhier ter greffie berustende
    onwedersprekelijk  moet voorgekomen sijn
                    2
    Dat den fugitiven Anthon Bosch is mede
    litmaat der berugde bende en als opper
    hooft derselve opgegeven word
                    3
    Dat bij naar altoos de packen aangevult
    met gestoole goederen ten huise van den
    fugitiven gebrogt sijn niet alleen
                    4
    Neen maar selfs dat een vercken over
    eenige jaaren ten huijse van de weduwe
    Boschhouwers gestoolen, ten huijse van
    den fugitiven soude schoongemaakt
    sijn worden.
                    5
    En gemerkt constant is dat de gedetineerde
    altoos bij den fugutiven haaren man
    gewoont heeft en verbleven is.
                    6
    Soo is claar dat de selve oock soo van
    de gestoole goederen, pakken en
    Verken kennis moet gehad hebben
    niet alleen,
                    7
    Neen maar selfs dat haaren man onder
    de berugde bende gehoort heeft.
                    8
    Te meer daar soo door eijgene
    confessie  des geŽxecuteerdens als
    accusatiŽn van  andere aan UEdele
    agtbare voorgekomen is
                    9
    datter meenigvuldige der selve bende
    den gebruijkelijken eede ten huijse
    van haar gedetineerde uijtgeswooren
    hebben
                   10
    Uijt welke prśmissen dan consteert
    dat de beclaagde van hetgeene voor-
    zegde kennis gedragen moet hebben,
    soo volgens ook ten hoogsten
    strafbaar is
                    11
    En thans onder middel van voorzegde
    en meer andere redenen bij UEdele
    agtbare te suppleeren.
    Concludeerende contendeert den
    voorzegden Heer Clager ten eijnde
    de beclaagde bij Uedelen agtbaren
    sententie andere ten exempel mag
    worden gedoemt in alsulke lijffstraffe,
    bannissement of andersints als naar
    exigentie van saake sullen oordeelen
    te behooren met condemnatie van
    de beclaagde in de costen en misen
    van justitie daartoe soo veel noodig
    haare goederen confiscabel ver-
    klaarende seu alias etc. in en op
    alles etc.

                                Imploreerende
                               C.L. De Limpens
                                        1775

                            Sententie
                               In Saeke
                            Den WelEd.Gestr. Heer
                            en Mr. W.D. Vignon L/t
                            Hoog Drossard deses Lands
                            Valkenburg nomine Officii
                            Clager
                               Tegens
                            Catharina Kerkherderen
                            Huijs Vrouwe van den
                            Fugitiven Anthoon Bosch
                            uijt de Heek

   

Visis Actis

[En verder helemaal niets ingevuld. Catharina werd vermoedelijk ontslagen uit detentie. JvE]

Naar boven

EMAIL
INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER