DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree     Documenten     Processtukken     Vonnissen

© Maaike van Eekelen

PROCESSTUKKEN

© Maaike van Eekelen

Vonnis Michiel Lemmens, 3 febr. 1774, Valkenburg
RHCL Maastricht • Landen van Overmaas 8167

© Maaike
       van Eekelen


>>
Sententie In Saake
Den weleed. gestr.
heer en mr. J.G. Farjon
Lt.-Hoog Drossard des
Landts van Valkenborg
nomine officij Claager
   Teegens
Magiel Lemmens gedeti-
neerden en beclaagden


  Visis actis als namentlijk alle verbaalen en decreten in sake gehouden en gegeven, alle onder behoorlijken inventaris aen ons gefourneert En op alles gelet waar op eenigsints te letten stonde of konde moveeren, signanter op de eijgene vrijwillige confessie van den beklaagde buijten pijn en banden waar uijt is consteerende dat den voornoemde beclaagden, oud ontrend vijf en veertig jaaren, gebooren in de Banke Beek, koopmanschap doende met beesten, sig met eene berugde bende gauwdieven ende kneevelaars geattroupeert hebbende sig pligtig heeft gemaekt met deselve aen veele gruwelijkheeden, geweldenarijen, huijsbraeken en diefstallen.

–– [zie corpus delicti] Als namentlijk met deselve pligtig te staan ende gecoöpereert te hebben aen den diefstal over eenige jaaren geleeden, aen het Nieuw Huijs beseijden Schimmert, begaen.
–– Verders meede gecoöpereert ende handdaadig te weesen aen den violenten diefstal en huijsbrake gebeurt in de nagt tussen den 22 en 23 augustus 1756 bij Walraven in de Maasband.

Boven en behalven dat aen beclaagden pligtig staet aen verscheijde huijsbraken en diefstallen soo als den selven van anderen geaccuseert is.
Van alwelke diefstallen den beclaagden ook telkens zijn aendeel ontfangen en genooten heeft.

En dewijl nu deese alle sijne feijtelijkheeden en euweldaden dewelke in een Land waar goede justitie en politie vigeert, niet tollerabel maar andere ten exempel ten hoogsten strafbaar sijn.
Soo is't dat Scheepenen van het Hooge Geregte der Stad en Vrijheijdt Valckenborg ter manisse van den weleed. gestr. heer en Lt,-Voogt, in naame en van weegens Haar Hoog
Moogende D'Heeren Staten-Generaal der Vereeningde Nederlanden regt doende,

  Condemneeren den gedetineerden en beclaagden Magiel Lemmens om gebragt te worden binnen de Banke van Beek ter plaatse daar en alsoo men gewoon is crimineele justitie te doen en aldaer aan de scherpregter overgelevert zijnde met de koorde gestraft te worden, datter de dood nae volgt, en vervolgens desselfs doode lighaam in eene keeten geklonken op het galge velt, andere ten exempel en afschrik sal blijven hangen.

  Condemneerende denselven verder in de costen en misen van justitie ter onser taxatie en moderatie met verdere confiscatie van alle desselfs goederen.

  Actum in judicio extraordinario binnen Valkenborg den 3 febr. 1774 coram Dominis VCraan, Pelt, VandenHeuvel et Wilmar et Wintgens

Ter ordonnantie
PVandenHeuvel

OP heeden den 3 februarij 1774 is dese bovenstaende sententie gepronuntieerd en ipso momento ter executie gesteldt op de Graetheijde binnen de Hoofdt Banke Beek daer bij præsent weesende en overstaende 't Gerechte van Valkenborg en is 't stokske gebroken door den eerst presideerende bij absentie van d'heer Luitenent-Voogd
Getuijge hier meede
PVandenHeuvel
Secretaris

Secret.


© Maaike
       van Eekelen

 Naar boven

EMAIL
INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
 Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER