DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree     Documenten     Processtukken     Vonnissen

© Maaike van Eekelen

PROCESSTUKKEN

© Maaike van Eekelen

Vonnis Daem Goossens alias Mordavid Jannekens Daam, 3 febr. 1774
Valkenburg • RHCL Maastricht • Landen van Overmaas 8167

© Maaike
       van Eekelen


>>
Sententie In Saake
Den weleed. gestr. heer
en mr. J.G. Farjon Lt.-
Hoog Drossard deeses Lands
Nomine officij Clager
   Teegens
Daam Goosens alias
Mordavid Jannekens Daam
gedetineerde en beklaagde


  Visis actis als namentlijk alle acten, verbaalen en decreeten in saake gehouden en gereesen, als meede de clagt en conclusie van weegens den heer Clager voornoemt ter crimineele rolle geëxhibeert, en op alles rijpelijk geleth waerop eenigsins te letten stonde of konde moveeren, signanter op de eijge vrijwillige confessie en bekentenisse door den beklaagde, oud in de veertig jaaren, van professie een ackerman, geboortig van Beek, sig geattroupeert hebbende met eene berugte bende gauwdieven en onmenschelijke kneevelaars, met dewelke verschijde huijsbraeken, diefstallen en andere enorme feijten gepleegt en ter executie gestelt heeft.
Onder anderen

1mo
  Aan den violenten dirfstal en huijsbraeke gebeurt bij Walraven in de Maasband in den jaare 1756, in de nagt tusschen den 22 en 23. augustus.
2do
  [zie corpus delicti]Aan den violenten diefstal en huijsbraeke gebeurt op seekere plaatse genaamt het nieuw huijs of wit huijs, agter Schimmert geleegen.
3tio
  Als nog aan den geweldigen diefstal bij Martin Schroeders aan de hand in de nagt tusschen den 19 en 20 januarij 1762.
4
  Verders heeft den beklaagde verklaart pligtig te staan aan het steelen van eenige vrugten bij de weduwe Vreen aan de kerck tot Beek.
5
  Soo als meede aan het steelen van eenige tarwe bij den landmeeter Stijnen tot Beek uijt desselve schuure.
6
  Verders heeft denselven meede bekent pligtig ende handdadig te staan aan de diefstal verselt van huijsbraeke geplogen bij Geerke op den Winkel te Beek op mije nagt van gepasseerde jaar 1773

 Boven en behalven dat den beklaagde nog geaccuseert staat van aen verschijde andere diefstallen en huijsbraeken plichtig te staen.
 Van alwelke diefstallen en huijsbraeken den beklaagde ook telkens sijn aandeel ontfangen en genooten heeft.

  En dewijl nu deese alle sijne feijtelijkheeden en euweldaden dewelke in een Lant alwaar justitie en politie vigeert, niet te dulden sijn maar andere ten exempel en afschrik ten hoogsten strafbaar sijn
  Soo is't dat Scheepenen van het Hooge Geregte der Stad en Vrijhijt Valckenborg ter manisse van den weleed. gestr. heer en Lt,-Voogt in naame en van weegens Haar Hoog
Moogende D'Heeren Staten-Generaal der Vereeningde Nederlanden regt doende,

  Condemneeren den gedetineerde en beklaagde Daam Goosens om gebragt te worden binnen de Banne Beek ter plaatse alwaar men gewoon is crimineele justitie te doen en aldaer aan de scherpregter over gelevert sijnde met de koorde gestraft te worden, datter de doot nae volgt, en dat vervolgens desselfs doode lichaam in eene keeten geklonken op het galge velt, andere ten exempel en afschrik sal worden en blijven hangen.
  Condemneeren desselfs verder in dee costen en misen van justitie ter onser taxatie en moderatie met verdere confiscatie van alle der selver goederen.

  Actum in judicio extraordinario binnen Valkenborg den 3 febr. 1774 coram d'heeren VCraan, Pelt, VandenHeuvel et Wilmar et Wintgens

Ter ordonnantie
PVandenHeuvel

Dese ten overstaan van heeren Scheepenen van Valkenburg gepronuntieerdt ende ter executie gesteldt op de Graet Heijde binnen de Hooft Banke Beek en is 't stokske gebroken door den eerst presideerende bij absentie van d'heer Luitenent-Voogd
Ita testor

PVandenHeuvel
Secretaris

Secret.


© Maaike
       van Eekelen

 Naar boven

EMAIL
INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
 Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER