DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree     Documenten     Processtukken     Vonnissen

 Maaike van Eekelen

PROCESSTUKKEN

 Maaike van Eekelen

Vonnis Hendrik Laven bij verstek 3 febr. 1775
RHCL Maastricht Landen van Overmaas 8167

 Maaike
       van Eekelen


Sententie in Saeke
Den WelEed. Gestr. Heer en
Mr. W.D. Vignon Lt.-HoogDros-
sard deses Lands Valkenberg nom.
Officij informant en Clager
.....Tegens
Hendrik Laven van Beek
Fugitiven, Latitant, ad valvas
geciteerde en beclaegde

Visis actis etc. uijt alwelke Stucken en Documenten, gevoegd bij de Contumatie en Voortvluchtigheijd van den beklaegden, denselven genoegsaem geconvinceerd  geworden en deesen Geregt gebleeken, dat den beclaegden Nicolaes Sassen een lidmaet is der berugde en Goddeloose bende gauwdieven, knevelaars en boosdoenders welke zedert eenige jaeren het Lant geinfecteert en thans soo hier als in de naburige landen ter straffe getrokken worden, en in alwelcke bende den beclaegden hem heeft ingelijft en verbonden door middel van een god tergende Gruwel Eedt.

Dat den beklaegden verders als een medelit dier bende met en beneffens sijne mede makkers, nachtsdieven geassisteert en gecoopereert heefd aen of bij vijfthien violente huijsbraeken, diefstallen en knevelarijen, alle in het breede vermeld. Van welke diefstallen den beclaegden sijn aendeel genooten en geprofiteert heeft.

En vermits diergelijke gruwelijke feijten en enorme delicten tegens de Goddelijcke ende s'Lants Wetten aanloopende en de gemeene rust storende sijn, in een Land van Politie en Justitie niet konnen werden getollereert, maer anderen ter exempel en afschrik behooren gestraft te worden

Scheepenen van den Hoogen gereghte der Stad en Vrijheijd Valkenborg, ter manisse van sijn Eedele den Heer Lt.-Voogd in naeme en van wegens Haar Hoog Moogende d'heeren Staten-Generaal der vereenigde Nederlanden, Souverainen deses Lants in saeke Regt doende
Verklaren den fugitiven in Contumax versteken van alle Exemptiens en weeren die hij present sijnde hadde willen en moogen doen en proponeeren,
Bannen denselve Hendrik Laven ten eeuwigen daege uijt de drie landen van Overmase, Partage van Haar Hoog Moogende, als mede uijt het district van de Generaliteit op poene dat den beklaegden daerinne gevonden wordende en in handen van dese justitie gerakende, swaerder naer exigentie van saake te sullen werden gestraft,
Condemneerende den voors. beklaegde daertoe in de Costen en misen van justitie ter onser taxatie en moderatie, met Confiscatie van alle des beclaegdens goederen.

Actum in judicio extraordinario binnen Valckenborg
hac 3tia februarij 1775
Coram Domini Scabini F.Theod. vCraen, J.M. Watelaer, J.L. Wintgens, Mr. Pieter van den Heuvel en A. Wilmar

Ter ordonnantie
P.VandenHeuvel
secretaris
Deese naar voorgaende klokkeslag van de puije van't Lands huijs binnen Valkenborg ten overstaan van de Heren van den Geregte gepronuntieerd op den 16 Februarij 1775
Ter ordonnantie
P.VandenHeuvel
secretaris


 Maaike van
       Eekelen Naar boven

EMAIL
INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
 Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER