DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree     Documenten     Processtukken     Vonnissen

 Maaike van Eekelen

PROCESSTUKKEN

 Maaike van Eekelen

Vonnis Nicolaas Sassen bij verstek 3 febr. 1775
RHCL Maastricht Landen van Overmaas 8167

 Maaike
       van Eekelen

Sententie in Saeke

den WelEedelen Heer en Mr.
W.D. Vignon Luit.-Drossard
Deeses Lands Valkenborg
Claeger
.....Tegens
Nicolaes Sassen van Beek
fugitiven Latitant en ad
Valvas gecitteerden en
be
claegden
Visis actis etc. uijt alwelke Stucken en Documenten, gevoegd bij de Contumatie en Voort Vluchtigheijd van den beklaegden, denselven genoegsaem geconvinceerd  geworden en deesen Geregt gebleeken, dat den beclaegden Nicolaes Sassen een Litmaet is der berugde en godloose bende gauw dieven, knevelaers en Boosdoenders welke tsedert eenige jaeren het Lant geinfecteert en thans soo hier als in de nabuurigen Landen ter straffe getrocken geworden, en in alwelcke bende den beclaegden hem heeft ingelijfd en verbonden door middel van een god tergende gruwel Eedt.

Dat den beklaegden verders als een medelit dier Bande met en neffens sijne mede mackers nachtsdieven geassisteert en gecoopereert heefd aen of bij viertien violente huijsbraeken, diefstallen en knevelarien, alle in het Breede vermelt. Van welke diefstallen den beclaegden sijn aendeel genooten en geprofiteert heeft.

En vermits diergelijke gruwelijke feijten en enorme delicten tegens de Goddelijcke ende s'Lants Wetten aenloopende en de gemeene rust stoorende sijn, in een Land van Politie en Justitie niet konnen worden getollereert, maer anderen ter exempel en afschrik behooren gestrafd te worden

Scheepenen van den Hoogen gerechte der Stad en Vrijheijd Valkenborg, ter manisse van sijn Eedele d'Heer Lt.-Voogd in naeme en van wegens Haar Hoog Moogende D'Heeren Staaten-Generaal der Vereenigde Nederlanden, Souverainen deeses Lants in saeke Regt doende
Verklaeren den fugitiven contumax versteeken van alle exempties en weeren  die hij present sijnde hadde willen en moogen doen en proponeeren,
Bannen denselve Nicolaes Sassen ten Eewigen daegen uijt de Drie Landen van Overmaese, Partage van Haar HoogMoogende, als mede uijt het district van de Generaliteijt op peene den beclaegde daerinne gevonden wordende en in handen van dese justitie geraekende, swaerder naer exigentie van saecke te sullen werden gestraft,
Condemneerende voors. beclaegden daertoe in de costen en misen van justitie ter onser taxatie en moderatie, met confiscatie van alle des beclaegdens goederen.

Actum in judicio extraordinario binnen Valckenborg
hac 3tia februarij 1775

Coram Domini Scabini F.Theod. vCraen, J.M. Watelaer, J.L. Wintgens, Mr. Pieter van den Heuvel en A. Wilmar
Ter ordonnantie
P.VandenHeuvel
secretaris

Deese naar voorgaende klokkeslag van de puije van't Lands huijs binnen Valkenborg ten overstaan van de Heren van den Geregte gepronuntieerd op den 16 Februarij 1775
Ter ordonnantie
P.VandenHeuvel
secretaris


 Maaike van
       Eekelen Naar boven

EMAIL
INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
 Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER