DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree     Documenten     Processtukken     Vonnissen

 Maaike van Eekelen

PROCESSTUKKEN

 Maaike van Eekelen

Vonnis Bastiaan Boosten bij verstek, Valkenburg 3 februari 1775
RHCL Maastricht Landen van Overmaas 8167

 Maaike
       van Eekelen

Sententie in Saeke
den WelEedelen Heer en Mr.
W.D. Vignon Luit.-Drossard
Deeses Lands Valkenborg
Claeger
.....Tegens
Bastiaen Boosten slotmae-
ker te Beek, fugitive en
Latitant en ad Valvas gecit-
teerden en beklaegden
Visis actis etc. uijt alwelke Stucken en Documenten, gevoegd bij de Contumatie en Voort Vlugtigheijd van den beklaegden, denselven genoegsaem geconvinceert  geworden en deesen Geregt gebleken dat den beclaegden Bastiaen Boosten een Litmaet is der berugde en godloose bende gaudieven, knevelaers en boosdoenders welke sedert eenige jaeren het Lant geinfecteert en welkers pligtigen thans soo hier als in de nabuurigen Landen ter straffe getrocken geworden, en tot alwelke bende den beclaegden hem heefd ingelijfd en Verbonden.

Dat den beklaegden verders als een meede Lit dier Bande hem geattroupeert met en nevens sijne meede mackers Nachtsdieven geassisteert en gecoopereert heefd aen en bij  seventhien violente huijsbraeken, Diefstallen en knevelarieen, alle in actis gespecificeert en gedetailleert. Van welke diefstallen den beclaegden sijn aendeel genoten en geprofiteert heeft.

En vermits diergelijke gruwelijke feijten en enorme Delicten tegens de Goddelijke en s'Lants Wetten aenloopende en de gemeene rust storende sijn, welke in een Land van Politie en Justitie niet konnen worden getollereert, maer anderen ter exempel en afschrik dienen en behooren gestraft te worden
Scheepenen van den Hoogen gerechte der Stad en Vrijheijd Valkenborg, ter manisse van sijn Edlen d'Heere Lt.-Vogt in naeme en van wegens Haer Hoog Moogende D'Heeren Staaten-General der VerEenigde NeederLanden, Souverainen deeses Lants in saeke Regt doende verklaeren den fugitiven in Contumax versteeken van alle exempties en weeren  die hij present sijnde hadde willen en moogen doen en proponeeren,
Bannen denselve Bastiaen Boosten ten Eewigen daegen uijt de Drie Landen van Overmaese, Partage van Haar HoogMoogende, als mede uijt het district van de Generaliteijt op peene den beclaegde daerinne gevonden wordende en in handen van dese justitie geraekende, swaerder naer exigentie van saecke te sullen werden gestraft,
Condemneerende voors. beclaegden daertoe in de costen en misen van justitie ter onser taxatie en moderatie, met confiscatie van alle des baclaegdens goederen.

Actum in judicio extraordinario binnen Valckenborg hac 3tia februarij 1775
Coram Domini Scabini F.Theod. vCraen, J.M. Watelaer, J.L. Wintgens, Mr. Pieter van den Heuvel en A. Wilmar
Ter ordonnantie
P.VandenHeuvel
secretaris
Deese naar voorgaende klokkeslag van de puije van't Lands huijs binnen Valkenborg ten overstaan van de Heren van den Geregte gepronuntieerd op den 16 Februarij 1775
Ter ordonnantie
P.VandenHeuvel
secretaris


 Maaike van
       Eekelen Naar boven

EMAIL
INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
 Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER