DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree     Documenten     Processtukken     Vonnissen

© Maaike van Eekelen

PROCESSTUKKEN

© Maaike van Eekelen

Vonnis Andries Stijnen, Valkenburg 24 nov. 1773
RHCL Maastricht • Landen van Overmaas 8166

© Maaike
       van Eekelen

Sententie
...In Saake
Den Weled. Gestrengen
Heer J.G. Farjon Luit.-
HoogDrossard deeses
Lants nom. off. Claeger
...Tegens
Andries Stijnen van
Beek gedetineerde en
Beclaagde
Visis actis, als naementlijk alle acten, verbaelen en decreten in Saake gehouden en gereesen, als meede de clagt en Conclusie van weegens den heer Claeger voornoemt ter crimineele rolle geëxhibeert, en op alles rijpelijck geleth waerop eenigsints te letten stonde of konde moveeren,
Signantelijk op de eijge vrijwillige Confessie en bekentenisse door den voors. beclaegde buijten pijn en Bande gedaan, waeruijt consteerende dat den beclaagde , oud ontrent de 40 jaeren, geboortig van Beek, van professie een wolspinder, sig geattroupeerd hebbende, met eene brugten Bende gauwdieven en onmenselijke knevelaars, met de welke hij verscheijde huijsbraaken, diefstallen en andere enorme feijten gepleegt en ter executie gestelt heeft,

Als onder anderen heeft hij bekent en geconfesseert pligtig te staen en handdaedig geweest te sijn
 ~ 1mo
Aen den geweldigen en violenten diefstal, gepaart met onmenschelijke knevelinge gebeurt bij Walraven in de Maasband, gebeurt in den nagt tusschen den 22 en 23 aug. 1756
 ~ 2do
Bij Martinus Schroeders aen de hand onder het Rijk van Aaken in de nagt tusschen den 19 en 20 jan. 1760
 ~ 3tio
Bij Henricus Ritzen in het Panhuijs te Wijnansraade tusschen den 19 en april 1762
 ~ 4to
Tot Houtem bij Susteren
 ~ 5to
Bij Campo aen het Nieuw huijs, als oock
 ~ 6to
Tot Heugem bij Millen

Boven en behalve dat den Beclaegde door meer andere sijner meede Complicen in actis geaccuseert word van nog verdere diergelijke huijsbraaken en ongeoorloftheeden begaen te hebben.
Hebbende den beclaagde ook telkens uijt ieder respect. diefstal sijn aendeel ontfangen en genooten.

En dewijl nu deese alle sijn feijtelijkheeden en euveldaeden dewelke in een Land alwaer goede justitie en policie vigeert niet tollerabel, maer andere ten exempel ten hoogsten strafbaer zijn,
Soo is't dat Scheepenen van het Hooge Geregte der stadt en vrijheijd Valkenburg, ter manisse van de WelEdelgest. Heer Luitenant-Voogt,
In naeme en van wegens Haar Hoo. Moo. D'Heeren Staaten-Generaal der VerEenigde Neederlanden Regt Doende,
Condemneeren den gedetin. en beclaegde Andries Stijnen om gebragt te worden binnen de Bancke van Beek, ter plaetse daar men gewoon is criminele justitie te doen, en aldaer aen den scherpregter overgelevert zijnde met de koorde gestraft te worden, dat er de doodt na volgt.
En dat vervolgens desselfs doode lichaem in eene keete geklonken op het galge veld, anderen ter exempel en afschrik sal worden en blijven hangen.
Condemneerde denselve verders in de costen en misen van justitie ter onser taxatie en moderatie, met verdere confiscatie van alle desselfs goederen.

Actum in judicio extraordinario binnen Valkenborg den 24 nov. 1773 coram Scheepenen vCraen, Wateler, van Gendt, van den Heuvel et Wilmar
Ter ordonnantie
PVandenHeuvel
secretaris
Deese gepronuntieerd en ter Executie gesteld
op de Graatheijde in de Banke Beek op het
Galge veld ten overstaan van d'Heren Schepenen
 van Valkenburg op den 26 november 1773
...Ita testor
...PVandenHeuvel


© Maaike van
       Eekelen Naar boven

EMAIL
INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
 Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER