DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree     Documenten     Processtukken     Vonnissen

 Maaike van Eekelen

PROCESSTUKKEN

 Maaike van Eekelen

Vonnis Mathijs Smeets van Beek 3 febr. 1774
RHCL Maastricht Landen van Overmaas 8166


 Maaike van Eekelen


>>
Sententie
...In Saeke
Den WelEed, Gestr. Heer
en Mr. J.G. Farjon Lieut.-
HoogDrossard des Lands Van
Valkenborg nomine officij Clager
...Tegens
Matthijs Smeets Gedetineerde
en beclaegde

Visis actis als namentlijk alle verbaelen en decreten in saeke gehouden en gegeven, allen onder behoorlijken inventaris aen ons gefurneert en op alles geleth waer op eenigsints te letten stonde of konde moveeren, signanter op de eijgene confessie van den beklaegde buijten pijn en banden gedaen, waer uijt is consterende dat den voornoemde beklaegde,
oud ontrent de veertig jaeren, gebortig van Beek en wolspinner van professie, sig met een groote en berugte bende nagtdieven ende knevelaers geassocieert hebbende, sig pligtig heeft gemaekt met den selven aen veele gruwelijkheden, geweldenarijen, huijsbraken ende diefstallen.

Als namentlijk met deselve pligtig te sijn en geperpetreert te hebben aen den diefstal over negen ad thien jaeren tot Lummerig bij eenen Schepen.

Item ende gecoopereert te hebben en pligtig staen aen den diefstal over eenige jaeren gecommittert tot Heugen bij Millen.

Soo als den selven gedetineerde mede pligtig staet aen den violenten diefstal verselt met huijsbraeke geperpetreert in den nagt tusschen den 13 en 14 september 1770 bij juffr. Steintjens tot Havert

Eensgelijken heeft de beclaegde sig pligtig gemaekt aen den diefstal begaan op de Laak bij de weduwe Roobroex

Item staet den gedetineerde mede pligtig aen den violenten diefstal begaen op sekere plaetse bij Bourscheid gelegen.

Verders staet den gedetineerde mede pligtig aen den diefstal begaan op sekere plaetse een uure aen desen kant Cornelijmunster gelegen.

Item heeft den gedetineerde verclaert mede pligtig te staen aen den violenten diefstal begaan bij sekeren Hofman tot Weert agter Sittart gelegen

Soo als de beclaegde mede bekent heeft met eene groote meenigte nagtsdieven pligtig te staen aen den geweldigen en violenten diefstal gebeurt tusschen den 19 en 20 april 1762 bij Henricus Ritzen in het Panhuijs tot Wijnandraede.

Den gedetineerde heeft mede bekent gecoopereert te hebben en handdadig te wesen aen den diefstal begaen tot Houtem bij Susteren.

Verders pligtig te staen aen den geweldigen diefstal verselt met huijsbraeke bij Scheren Vaessen bij Ruremonde.

Daerenboven heeft den beclaegde volgens eijgene confessie geassisteert en sig pligtig gemaekt aen den gruwelijke versweringe en helsch vloek verbond tusschen hun gemaekt in Sint Rosa Capelle op den Collenberg bij Sittard gelegen.

Boven en behalven dat den gedetineerde als nog geaccuseert staet van nog bij andere diefstallen geassisteert ende gecoopereert te hebben

Uijt welke diefstal den beclaegde telkens sijn aendeel getrokken en geprofiteerdt heeft.

Dese alle sijn feijten en enorme delicten en euveldaden dewelke in een land waar goede justitie en politie regeerd niet tollerabel maer andere te exempel ten hoogsten strafbaer sijn, Soo is t dat Schepenen van het Hooge geregte der Stad en Vrijheijd Valkenborg ter manisse van den WelEed. Gestr. Heer Lt.-Voogd in naame en van wegens Haar Hoog Moogende de Heren Staaten-Generael der Vereenigde Nederlanden regt doende,

Condemneeren den gedetineerde en beclaegde Matthijs Smeets om gebrogt te worden binnen de Banke Beek ter plaetse alwaer men gewoon is Crimineelen justitie te doen en aldaer aen den Scherpregter overgelevert sijnde met de koorde gestraft te worden datter de dood nae volgt, en dat vervolgens desselfs dode lighaam, in eene keten geklonken op het galge veld anderen ter exempel en afschrik zal worden en blijven hangen.
Condemneerende denselven verders in de costen en misen van justitie ter onser taxatie en moderatie met verdere confiscatie van alle der selver goederen.
Actum in judicio extraordinario binnen Valkenborg den 3. februari 1774
Coram Dominis Van Craen, Wateler, Pelt, Wintgens, Van den Heuvel et Wilmar
Ter ordonnantie
PVandenHeuvel
Secret.

Dat dese bovenstaende Sententie gepronun-
tieerdt en ter executie gesteldt is binnen de
Hoofdtbanke Beek op de Graetheijde sulx
ten overstaen van den Geregte van Valken-
borg op den 8 Febr. 1774 en dat 't stokske
door den Eerste Presideerende bij absentie
van d'Heer Luitenant-Voogd gebrooken is
getuijge hiermeede

PVandenHeuvel
Secret.


 Maaike van Eekelen

 Naar boven

EMAIL
INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
 Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER