DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree            Documenten            Processtukken            Vonnissen

Vonnis van Pieter Penders 5 nov. 1773 Elsloo

RHCL Maastricht  ===  Elsloo 32

 
Sententie
        in Zaake
Den WelEdele Gestrenge
Heer Drossard deezer
Vrije Heerlijkheijd en
Baronie Elsloo Nomine
Officij klager
        Tegens
Pieter Penders beclaagde

Visis actis als namentlijk de Verbaalen en Decreeten in Zaake gehouden en gegeeven, de Interrogatorien en opgevolgde Responsiven van den Beclaagde, mistgaders de Confrontatien, Recollectien, Conclusie bij de Heer Clager genoomen, en verdere Acten en Actitaten onder behoorlijken Inventaris gefourneert, En gelet waarop eenigzints te letten Stonde off konde moveeren, en wel Signantelijk op des Beclaagde Eijgene Confessien buijten pijn en banden gedaan, En waar uijt blijkt, dat zeedert eenen reeks van jaaren meedepligtig Lidmaat is van eene godvergeetene Bende gauwdieven en nagtroovers binnen deeze en omliggende plaatzen ontdekt en zig met en benevens dezelve pligtig gemaakt heeft aan meenigvuldige violente huijsbraaken, Diefstallen en andere Euveldaaden en kneevelarijen.
In dus verre dat den beclaagde handdadig is geweest aan de geweldige huijsbraake en Diefstal in de nagt tusschen den 22. en 23. augusti van den jaar 1756 ten huijse van Walraven in den Maasband geperpetreert, En alwaar denzelven aan en present is geweest bij de gruwelijke mishandelingen aan des Luijdens van den huijse toegebrogt, als meede ten tijde derselver gelderen en Effecten zijn worden ontvoert en gestoolen.
Staande daar en boven den beclaagde pligtig aan den violenten inbreuk en Diefstal over eenige jaaren bij Campo aan het Nieuwhuijs agter of bezijdens Schimmert gecommittert, zoodaanig dat hij met en benevens eene meenigte geattroupeerde Nagtdieven en goddeloose booswigten de bewoonders van evengemeld huijs niet alleen gebonden en gekneevelt, nemaar ook derselver goederen, Effecten en penningen heeft helpen ontdraagen en asporteeren, hebbende boven dien alnog van voors. Diefstallen en huijsbraaken sijne Respective aandeelen geprofiteert en opgetrokken.
En aangesien dusdaanige enorme misdaaden en Criminaliteiten draadstrijdig tegens de goddelijke en Burgerlijke Wetten zijn aankantende, en overzulx in een Land waar goede justitie en politie vigeert, niet en kunnen of meugen getolereert werden, zonder vreese van de Wreekende hand Gods over hetzelve te haalen,
Derhalven is't dat Scheepenen der Vrije heerlijkheijd en Baronie Elsloo met assumptie van een onpartijdig Regtsgeleerde, ter Manisse van den Eerstpresideerende Recht doende, Condemneeren den Beclaagde Pieter Penders om binnen het Ressort deser Vrijheerlijkheijd en Baronie gebrogt te worden ter plaatse daar men gewoon is Crimineele Justitie te doen, en aldaar aan den Scherpregter overgeleevert zijnde met de koorde gestraft te worden, dat er de dood na volgt, en dat vervolgens het doode Lichaam in een ijzeren keeten geklonken, andere te Exempel en afschrik aan de Galge sal blijven hangen.
Condemneerende denzelven voorders in de Costen en misen van justitie ter onser Taxatie en Moderatie met Confiscatie van goederen.
Actum op den ouden Stadhuijze tot Maestricht na bekoomene Territorium deezen 5den november 1773 Coram Dominis J.W. Roëmers, P. Frederix, A.M. Gudi, C. Otzeling, H. Milliard en H.M. Nijpels geassumeerde Schepenen der Respective Heerlijkheeden Eijsden, Bemelen en Mechelen op de Maaze.

J.W. Röemers – P.Frederix – A.M. Gudi
C. Otzeling – H. Milliard
H.M. Nijpels   


Deze ten overstaan van de WelEdele gestrenge Heeren Drossard en Scheepenen gepronuntieert in de Heere-Bempden op de Executieplaats binnen de vrijheerlijkheid en Baronie Elsloo, en ipso momento ter Executie gestelt den 8den november 1773
.....Ita testor
..........J. W. Roemers
...............Secret.   

Naar boven

EMAIL


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER