DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree            Documenten            Processtukken            Vonnissen

Vonnis van Michiel Minten 5 nov. 1773 Elsloo

RHCL Maastricht  ===  Elsloo 32

 

 

Sententie

        in Zaake
Den WelEdele Gestrenge
Heere Drossard der vrije
heerlijkheijd en Baronie
Elsloo nomine officij Clager
        Tegens
Machiel Minten Beclaagde


Visis actis, als namentlijk de Verbaalen en Decreeten in Zaake gehouden en gegeeven, de Interrogatorien en opgevolgde Responsiven van den Beclaagde, mistgaders de Confrontatien, Recollectien, Conclusie bij de Heer Clager genoomen, en verdere Acten en Actitaten onder behoorlijken Inventaris gefourneert, En gelet waarop eenigzints te letten Stonde off konde moveeren, en wel Signantelijk op des Beclaagde eijgene Confessien buijten pijn en banden gedaan, En waar uijt blijkt, dat zedert eenen reeks van jaaren medepligtig lidmaat is van eene gogvergeetene Bende Gauwdieven en nagtroovers binnen dese en omliggende plaatzen ontdeckt en zig met en beneevens dezelve pligtig gemaakt hebbende aan meenigvuldige detestabele Euveldaaden en kneevelarijen.
In dus verre dat den Beclaagde handdadig is geweest aan de huisbraken en Diefstallen over eenige jaaren ten huijse van van Héri Petri te Put, als mede van Juffrouwe Gaarden tot Geleen geperpetreert en alwwar denselven gecoópereert heeft tot de mishandelingen aan de Luijdens dier respective woonsteeden toegebrogd.
Zoo en gelijk hij mede is pligtig staande aan den geweldigen inbreuck en diefstal in de nagt tusschen den 19 en 20 januarij 1762 bij Martinus Schroders aan de hand in het rijk van Aken ten uijtvoer gebrogd. Dusdanig dat hij beneffens eene nombreuse meenigte nagtdieven de Bewoonders van evengemeld huijs heeft helpen kneevelen en van hunne roerende Effecten en penningen ontzetten.
Even eens heeft denzelven, vergezeld van gezeide booswigten, geassisteert aan den begaane violenten Diefstal en inbreuk s'nagts tusschen den 19 en 20 april 1762 bij Hendrik Ritzen in het Panhuijs Wijnantsrade.
Staande boven dien ook al pligtig aan de gruwelijke mishandelingen inbreuk en diefstal s'nagts tusschen den 13 en 14 september 1770 bij juffrouw Steijntjens tot Havert gecommitteert.
En alwaar den Beclaagde zowel, als bij den voorigen de mobiliaire Effecten en penningen heeft helpen ontvoeren en asporteeren.
Waarenboven denselven alnog ook handdaadig is geweest aan de geweldige huijsbraake en diefstal over eenige jaaren gepleegt ten huijse van Campo agter of bezijdens Schimmert.
En van welken, mitsgaders van alle de voorgaande hij telkens en alle reijsen sijne respective aanpaarten genooten en geprofiteert heeft.
En geattendeert dusdaanige enorme misdaaden en Criminaliteiten draadstrijdig tegens de goddelijke en Burgerlijke Wetten zijn aankantende, en overzulx in een Land waar goede justitie en politie vigeert, niet en kunnen of meugen getolereert werden, zonder vreese van de Wreekende hand Gods over hetzelve te haalen,
Derhalven is't dat Scheepenen der vrijheerlijkheijd en Baronie Elsloo met assumptie van een onpartijdig Regtsgeleerde, ter maanisse van den Eerst-presideerende Recht doende, Condemneeren den Beclaagde Machiel Minten, om binnen het Ressort deser vrij Heerlijkheijd en Baronnie gebrogt te worden ter plaatse daar men gewoon is Crimineele Justitie te doen, en aldaar aan den Scherp-regter overgeleevert zijnde met de koorde gestraft te worden, dat er de dood na volgt, en dat vervolgens het doode Lichaam in een ijzeren keeten geklonken, andere te Exempel en afschrik aan de galge zal blijven hangen.
Condemneerende denzelven voorders in de Costen en misen van justitie ter onser Taxatie en Moderatie met Confiscatie van goederen.
Actum op den ouden Stadhuijze te Maestrigt naar bekoomene Territorium dezen 5den november 1773 Coram Dominis J.W. Röemers, P. Frederix, A.M. Gudi, C. Otzeling, H. Milliard en H.M. Nijpels geassumeerde Schepenen der Respective Heerlijkheden Eijsden, Bemelen en Mechelen op de Maaze.


J.W. Röemers – P.Frederix – A.M. Gudi
C. Otzeling – H. Milliard – H.M. Nijpels


Deze ten overstaan van de WelEdele gestrenge Heeren Drossard en Scheepenen gepronuntieert in de Heere-Bempden op de Executieplaats binnen de vrijheerlijkheid en Baronie Elsloo, en ipso momento ter Executie gestelt den 8den november 1773
.....Ita testor
..........J. W. Roemers
...............Secret.


   

Naar boven

EMAILINHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER