DOCUMENTEN BOKKENRIJDERSPROCESSTUKKEN

Entree        Documenten        Processtukken        Vonnissen

Vonnis Marten van Aubel - Geulle 4 oktober 1773
RHCL Maastricht  ---  LvO 5725

Eerder gepubliceerd door dhr. Jonkhout in het Limburgs Tijdschrift voor Genealogie                                   
 
  
Sententie
..........In Zake
Den Heer Crimineelen Officier
der Heerlijkheidt Geul nomine
Officii Clager
..........Tegens
 Marten van Aubel oud omtrent
 30 Jaeren, geboortig van Geul
 Gedetineerde en Beclaegde 

Visis actis, als namentlijk alle Verbalen en decreten in zake
gehouden en gegeven, beneffens alle acten en actitaten,
informatiŽn, ConfrontatiŽn en responsiven van den gede-
tineerde, mitsgaders de Clacht en Conclusie door den
Clager ter Crimineele Rolle tegens den beklaegden op
heden geŽxhibeert, alle onder behoorlijken inventaris
gefurneert, uijt allen het welke en signanter uijt de eijgen
Confessie van den gedetineerde en beclaagde buijten
Pijn en banden van eijser gedaan, en bij dewlke den gede-
tineerde bij recollectie in Dato den 27 Augusti deses
Jaars heeft gepersisteert, is komen Consteeren Dat hij
beclaagde geassocieert met een groote bende boos-
wichten en nachtdieven sigh aan Verscheijde Violente
diefstallen heeft schuldig gemaakt.
[nhs]
En heeft den beklaegden bekend geassisteert te hebben
bij een diefstal begaen aen een Huis aghter Schimmert
het Welke hij niet heeft Weten te noemen, alwaer hij op
schiltaght gestaen heeft.
Insgelijks heeft hij beklaegde bekent te hebben geassis-
teert bij den diefstal en Huijbraak begaen te Wijnants
Raede bij Henricus Ritsen aen het Panhuis alwaar den-
seleven omtrent anderhalven scheudwegh van het huijs
op schildwaght gestaen een een Pak gedraegen heeft in
het Welke een paar Laekens en een Camisol gweest sijn,
hetgeene hij voor sijn aendeel bekomen, en verkogt
heeft voor Vier schillingen.
Almede heeft hij beklaagde bekend geassisteert te heb-
ben bij den diefstal en Huisbraak begaan te Obbight,
alwaar hij voor sijn aandeel genoten heeft vijf stuivers.
Gelijk hij meede geassisteert heeft bij de Huisbraak en
geweldigen diefstal gepleeght tot Havert bij de Juffr.
Steintjens. Bij  welke twee Diefstallen hij gedetineerde
op schildwacht gestaen heeft.
Voorts heeft den beklaegden al verder bekend present
geweest te sijn bij een diefstal aan een oud Casteeltje
gelegen op een bergh agter Kundert, soo hij vermeent
alwaar hij insgelijks op schildwacht is gestelt worden.
Als mede dat hij present geweest is bij den geweldi-
gen Diefstal en Huisbraak begaen bij Martinus SchrŲ-
ders aen de Hand alwaer hij insgelijx, gelijk bij vorige
Diefstallen op schildwacht gestaen heeft.

All het Welke zijnde enorme feijten en euveldaden
dewelke in een landt in welke goede justitie en poli-
cie vigeert niet moogen Worden getolereert maar an-
dre ten exempel en afschrik behoren te worden tegen
gegaan, en gestraft.
Soo is het dat Schepenen der Heerlijkheijdt Geul, Lan-
de van Valkenborg, Partage van Haar Hoog Moogen-
de in name en van Wegens Haar Hoog Moogende
d'Heeren Staaten general der Vereenigde Neder-
landen ter manisse van d'Heer eerst-Presideerende,
met assumtie van een onpartijdigh Rechtgeleerde
recht doende
Condemneeren den gedetineerde en beklaegde om
gebracht te Worden ter plaatse daar men gewoon
is binnen deze Heerlijkheijdt Crimineele Justitie te
doen en aldaer aan den Scherp Rechter overgelevert
zijnde, door denzelven met den Koorde te Worden
gestraft dat er de doodt na Volght.
En dat vervolgens desselfs dode lichaam in een
Keten geklonken aan de galge zou blijven hangen.
Met Condemnatie van den gedetineerde en beclaag-
de in de Costen en misen van Justitie, naar aftrek van
Welke zijne Verdere goederen zullen weesen gecon-
fisqueert.
Aldus gesententieert in Judicio extraordinario den
4 october 1773 Coram omnibus Dominis Scabinis
dempto Brull
..........M. Corstius scabinus
..........J.H. Eichholz scabinus
..........Hubert Nolens
..........J. Cazaux, secretaris
..........S. Armand
..........J. Breberius Van Dijck
met assumptie van mij ondergeschrevene
A.G. Pillera


  Dese sententie op den 8 October nae voorgaende
Klockengeluij gepronutieert binnen de Heerlijkheijd
Geul des Voormiddaghs voor de Brugge van het
Casteel  aldaer aen den Dorpwegh, waernae deselve
immediaet is worden ten uijtvoer gebroght op de
Limieten deser Heerlijkheijd op den Bergh nae de
kant van Elsloo ten overstaen van den Heer Crimi-
neelen Officier en gereghte deser HeerlijkheijdEMAIL

Naar boven
INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER