DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree            Documenten            Processtukken            Vonnissen

Vonnis van Hans Peter Kessels op 26 maart 1776      •• ••      Nat. Arch. ASG 5870


Rec.20 Aug 1776

Reg.

 
Extract uyt de crimineele
Rolle van Haare Majest.
Hooftjustitie s'Hertogenraede

 

 

Extraordinarie den 26 meert 1776

Vonnis Definitieff..........

In SaekeDen Heer Hoogdrossard
deser Stadt ende Lande nom.
officii claeger

Tegens

Hans Peter Kessels gedetineerden en beclaegden

 

 

Gesien bij ons die van de Hooftjustitie der Stad ende Lande van s'Hertogenraede

Alles wel en rijpelijck geconsidereert

Rechtdoende, verclaert den voors. gedeti-neerden Hans Peter Kessels wettelijck over-tuygt van dat hij als medegesell van eene taelrijke Bende van dieven bij nachte mede-plichtig en deelachtig is geweest aen de naer-volgende knevelarijen ende rooverijen.

Eerstelijck aen de inbreuke schroomelijcke dieft ende knevelarije uytgewerckt ten huyse van Martinus Schroeders aen de hand Lande van Heyden s'nachts tusschen den 19 en den 20 januar. 1762.

Tweedens aen de merckelijke rooverije ende knevelarije geschiet tusschen den 19e en 20e april van hetselve jaer in het Panhuys van Wijnandsraade Lande van Valckenborg bij Henrick Ritsen.

Derdens aen de inbreuke knevelarije ende diefte gearriveert bij wijlen Joannes Reijnarts aen het velt in de banck Ubach in den nacht tusschen den tweeden Saterdag voor Paeschen en den Sondag judica 1763.

Vierdens aen de infractie ende diefte der abdije van Cloosterraede uytgewerckt snachts tus-schen den tweeden Saterdagh naer Paeschen ende den daerop volgenden Sondagh van hetselve jaer 1763.

Vijfdens aen de inbreuke schroomelijke knevelarije ende rooverije tusschen den 12 en 13 Decemb. van het selve jaer geperpetreert tot Wurm Lande van Gulick bij Steven Rintjens ende bij Hans Willem Görtz.

Sesdens aen de diefte ten Pastoraelen huyse van Hunshoven begaen s'nachts tusschen den 28. en 19 may 1770.

Sevendes aen de infractie ende roverije in de nagt tusschen 20 en 21e junii daernae geschiet op de pastorije van Hoengen.

Achdens aen de merckelijke roverije uitge-werckt ten Huyse van de wed. Johan Wilhelm Janssen tot Immendorff s'nachts tusschen den 19. en 20e sept. van hetzelve jaer.

Ende Eyndelijck dat hij seer verdagt is soo van te hebben mede geintervenieert aen de inbreuke ende diefte met knevelarije geschiet tusschen den 13 en 14 van de selve maent september bij de wed. Steintgens tot Haevert, als van te hebben derven uytsweeren den godloosen ende grouwelijken Eede bij de voors. Bande van gaudieven gebruykelijck.

Tot reparatie van alwelcke schroomelijcke crimen ende misdaeden, T'Hoff condemneert den selven gedetineerden Hans Peter Kessels aen de galge door de scherprechter gehangen ende tot de doodt toe geworgt te worden, dien volgende tot Exempel van andere daer aen te worden ende blijven gehecht bij middel van eene keten, verklaert des selfs goederen en Effecten geconfisqueert eerst ende voor al daer uyt getrokken sijnde de kosten ende de miesen van justitie.
Aldus beraemt in judicio Extraordinario van Haare Majesteyts Hoofftjustitie der Stad ende Lande s'Hertogenraede op dagh dato ende ten overstaen als boven.

/: Onderstont :/: Pro Extractie :/: Was geteekent :/: Fr. A. Cox griff.

 coll.et auth: in Ambij
 Hac 9° Agust. 1776
Per Copiam

P.Vandenheuvel
secr.

Naar boven

EMAIL

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER