DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree            Documenten            Processtukken            Vonnissen

Vonnis tegen Christiaen Ramakers d.d. 11 maart 1775
RAL Archief LvO 8152 (Crimineele Vonnissen)

 


Ut Supra
Ten laste
Christ. Ramakers

 

Gesien, gelesen en geexamineert alle verbaalen en decreeten in saeke gehouden en gegeven als mede de Clagt en Conclusie van wegens voors. Heer Clager ter rolle geexhibeert en verders op alles rijpelijk geleth en overwoogen signanter de eijgene en vrijwillige Confessie van den beclaegde, buijten pijn en banden gedaan, waar uijt ten volle consteert en blijkt, dat den voornoemde Christiaen Ramakers oud 63 jaeren gebortig der Hooftbanke Climmen van professie siroopdraijer sig niet ontsien heeft te Complotteeren met een groote meenigte god en sielvergetene booswigten, nagtgesellen en geweldige knevelaers dewelke sedert lange jaeren soo hier als in de omliggende landen gegrasseert heeft, maer daerenboven sig met den selven nagtsgesellen pligtig heeft gemaekt aen verschijde enorme diefstallen, verselt van knevelarie en huijsbraken.
Soo dan blijkt ter acten dat den gedetineerde en beclaegde en door hem al mede geconfesseert met en beneffens desselfs medemakkers pligtig te staan aen den violenten diefstal verselt met huijsbraken en onmenschelijke knevelarie der in huijs sijnde menschen gebuert tusschen den 19 en 20 april 1762 bij Henricus Ritzen in het panhuijs tot Wijnandsraede.
Dat hij gedetineerde en beclaegde mede geconfesseert heeft pligtig te staen aen den geweldigen diefstal begaen op den Esschen ressort der Hooftbanke Heerle bij Joseph Wilders gepleegt den 21 december 1755.
Item aen den violenten diefstal begaan bij Martinus Schroders aen de hand in het Rijk van Aken in den nagt tusschen den 19 en 20 januarij 1762.
Dat den gedetineerde en beklaegde al mede geconfesseert heeft pligtig te staen aen den geweldigen diefstal met huijsbrake en onmenschelijke knevelarie begaan bij den Eremijt op den Schaasberg.
Item heeft den gedetineerde al mede geconfesseert pligtig te staan aen dergelijken tweeden diefstal op voorschr. plaetse gebuert nu over ontrent de vijftien jaeren geleden.
Dat den gedetineerde en beclaegde al mede bekent heeft pligtig te staen aen den geweldigen diefstal geperpetreert bij Joannes Frissen in Arensgenhout nu over ontrent de vijftien jaeren geleden.
Boven en behalven dat den beclaegde door meer andere sijner Complicen in Actis gedenomineert, geaccuseert word van nog verdere diefstallen, huysbraeken en ongeoorlofheden begaen te hebben.
Hebbende den beclaegde ook telkens uijt ieder respect. diefstal sijn aendeel genoten en geprofiteert.
En dewijl nu dese en alle sijn feijten en enorme delicten dewelke Strijdende tegens de goddelijke en burgerlijke wetten en in een land alwaer goede justitie en politie vigeert niet tollerabel maer andere ten afschrik en exempel ten hoogsten strafbaer sijn, Soo is het dat Schepenen van het Hooge geregte der Stad en Vrijheijd Valkenborg ter manisse van den WelEed. Heer Lt. Voogd in naeme van en wegens Haar Hoog Moogende de Heeren Staten generaal der vereenigde Nederlanden, regt doende
Condemneren den gedetineerde en beclaegde Christiaen Ramakers om gebragt te worden ter plaetse daer men gewoon is Criminele justitie te doen en aldaer aen den Scherpregter overgelevert sijnde met de koorde gestraft te worden dater de dood nae volgt en vervolgens desselfs doode lichaem in eene ijsere keeten geklonken andere ten exempel en afschrik op het galgenveld sal worden en blijven hangen. Met verdere Condemnatie van den gedetineerde en beclaegde in alle de Costen en misen van justitie ter onser taxatie en moderatie met verdere Confiscatie van der Selver goederen. Actum in judicio Extraordin.binne Valkenburg den 11 meert 1775 Coram Scabinis Van Craen, Wateler, Van Gendt, Mr. P.Van den Heuvel, Wintgens, Wilmar et Holzhuijsen.

/ onderstont:/ Ter ordonnantie
/ was getekent:/ P. Van den Heuvel Secret.
/ besijde stont:/ Desen bovenstaende Sententie is ten overstaen van den gereghte der Stad en Vrijheijd Valkenborg gepronuncieert op de ordinaire executie plaetse den - - - 1775 en in ypso momento ter executie gestelt; Sijnde het Stockje gebroken door door den eerst Praesiderende bij absentie van d'heer Lt. Voogd
/ onderstont:/ Ita testor
/ was geteekent:/ P. Van den Heuvel Secret.

 

   

Naar boven

EMAIL

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER