DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


© Maaike van Eekelen

PROCESSTUKKEN

Entree            Documenten            Processtukken            Vonnissen

© Maaike van Eekelen

Vonnis Joannes Lahaye, Valkenburg 22 november 1774
• RHCL Maastricht • Landen van Overmaas 8168 •

   


   Sententie
      In Saeke
   Den WelEdelen Gestrengen
   Heer en Mr. W.D. Vignon
   Lt. HoogDrossard deses Lands
   nomine Officij  Claeger
      Tegens
   Joannes La Haij
   beclaegde

  Gesien, gelesen en geëxamineert de Clagt en Conclusie van wegens d'Heer Clager ter rolle geëxhibeert ende overgegeven, mitsgaders alle acten, verbalen en decreetten in saeke gehouden en geresen, allen aen ons onder behoorlijken inventaris gefourneert, en daer toe geleth op de responsiven en confessiën van den beclaegde buijten pijn en banden gedaen en den daer op gevolgde legaele recollectie,
  Waer uijt komt te consteeren dat den voorn. beclaegde oud te wesen in de veertig jaeren, geboortig en woonachtig te wesen tot Aelbeek ressort der Hooftbanke Climmen, van professie een schoenholtjesmaker, sig met een talrijke bende nachtsdieven en onmenselijke knevelaers verbonden en vereenigt heeft en met de selve om aen sijnen onversadelijken rooflust te voldoen verschijde enorme delicten en diefstallen heeft helpen bedrijven en ter executie te stellen,
  Als onder andere heeft den beclaegde buijten pijn en banden bekent en staet door eene meenigte sijner medecomplicen overtuijgt pligtig en handdadig te sijn aen de volgende diefstallen:

  Naementlijk aen den violenten diefstal verselt met huijsbrake en knevelarije der in huijs sijnde menschen begaen bij heer Walraven in de Maasband in den nagt tusschen den 22 en 23 augustus 1763

  Verders aen den violenten diefstal begaen in de Eremitagie en Capelle van den Schaalberg binnen de Heerlijkheijd Schin op de Geul geperpetreert in den nag tusschen maendag en dinsdag van de Goede Week in den jaare 1761

  Als mede bij den diefstal begaen tot Wijnandsraede bij Henricus Ritzen in den nag tusschen den 19 en 20 april 1762
  Item bij den geweldigen diefstal over 15 jaeren geleden begaen bij Joannes Frissen in Genhout.

  Item aen den diefstal begaen bij Martinus Schroders aen de hand in den nagt tusschen den 19 en 20 januarij 1762

  Daerenboven heeft den beclaegde geconfesseert pligtig te staen aen den violenten diefstal, knevelinge ende mishandelinge gebuert bij den pastoor tot Grevenbicht – bij alwelcke gelegentheijd den selven pastoor door sommige der mede complicen op eene erbarmelijke wijze het leven heeft moeten verlaete, in den nagt tusschen den 28 en 29 januarij 1751

  Item heeft den beclaegde geconfesseerd pligtig te staen aen eenen diefstal begaen op een plaatse over de Roer gelegen.

  Daerenboven heeft den beclaegde als nog geconfesseerd en bekent uijtgesworen te hebben den gruwelijken Eed en ongehoorde godslasteringe waer mede voorn. bende nagtsdieven sig aen een verbonden hebben.

  Buijten en behalven dat den beclaegde al nog geaccuseert staat van nog bij verschijde andere diefstallen geassisteert en gecoöpereert te hebben.

  Hebbende den beclaegde ook telkens uijt ieder diefstal sijne portie genoten en geprofiteert.

  En dewijl nu dese alle sijn feijten en enorme delicten dewelke strijdende sijn tegen de goddelijke en burgerlijke wetten, dewelke in een land alwaer goede justitie en policie vigeert niet tollerabel maer andere ten exempel ten hoogsten strafbaar sijn, soo is't dat schepenen van het hooge geregte der Stad en Vrijheijd Valkenborg ter manisse van den welEed. Heer Lt.-Voogd in naeme en van wegens Haar Hoog Mogende, de Heren Staten-Generaal der Vereenigde Nederlanden regt doende

  Condemneren den beclaegde om gebracht te worden ter plaetse daer men gewoon is criminele justitie te doen en aldaer aen den scherpregter overgelevert sijnde sal gemelde Joannes Lahaye omdat hij bij de verfoeilijke ... die hem swart gemaekt heeft insgelijx door den scherpregter in sijn aengesicht sal swart gemaekt worden en daernae met de coorde gestraft te worden dat er de dood nae volgt en vervolgens desselfs doode lichaem in eene keeten geklonken andere ter exempel en afschrik op het ordinaire galge veld sal worden en blijven hangen.
  Met verdere condemnatie van den beclaegde in alle costen en misen van justitie ter onser taxatie en moderatie met confiscatie van desselfs goederen,

  Aldus gesententieerd binnen Valkenborg op den Landshuijse in judicio Extraordinario den 22 november 1774

  Coram de schepenen VCraan, Wateler, Van Gendt, Van den Heuvel en Wilmaer


      Ter ordonnantie
      PVandenHeuvel     

Naar boven

EMAIL

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER