DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree            Documenten            Processtukken            Vonnissen

Vonnis tegen Lins Schouteten d.d. 22 november 1774
RAL Archief LvO 8152 (Crimineele Vonnissen)

   


 

 

 

 

 

 

 

 


Idem ut Supra
Ten Laste
Lins Schouteten


Gesien, gelesen en geexamineert de Clagt en Conclusie van wegens den Heer Clager voornoemt ter rolle geexhibeert ende overgegeven, mitsgaders alle acten, verbalen en decreten in saeke gehouden en geresen, alle aen ons onder behoorlijken inventaris gefourneert en daer toe geleth op de responsiven en Confessien van den beclaegde buijten pijn en banden gedaan en de daar op gevolgde legaele recollectie waer uijt comt te consteeren dat den voorn. beclaegde oud te wesen in de sestig jaeren en gewoont hebbende in Arensgenhout onder de Banke Climmen, sijnen cost te winnen met timmeren, sig niet alleen ontsien heeft van sig te Complotteren met een groote meenigte god en sielvergetene booswigtig gauwdieven en geweldige knevelaers dewelke t'sedert lange jaeren soo hier als in de omliggende landen gegrasseert hebben,en sig met de selve nagtgesellen pligtig te hebben gemaekt aen verschijde geweldige en enorme diefstallen verselt van knevelarie en huijsbrake, maer daerenboven Consteert uijt des gedetineerdens en beklaegdens vrijwillige Confessiens dat den selven ten alle tyde als bequaeme gelegentheijd daer toe Sig opdede, pligtg heeft gemaekt aen verschijde particuliere diefstallen en sijnen rooflust altoost den vollen teugel gegeven heeft, als onder andere blijkt uijt desselfs responsiven.

 1 Aen het Steelen van drie vier vaten Rogge bij Piter Meijs tot Hulsberg ontrent vier jaeren geleden.
2 Aen het Steelen van drie vierdel Spek bij Jacobus Meijs tot Hulsberg.
 3 Item heeft den gedetineerde mede geconfesseert pligtig te staen aen het Steelen van een Schaap ontrent vier jaere geleden bij Joannes den Biender tot Ambij en welk Schaap hij gedetineerde te Maastrigt aen eenen Vleeshakker voor acht en een halve Schelling verkogt heeft.
4 Soo als den gedetineerde met pligtig staet aen een diergelijk Schaap gestolen te hebben uijt den Stal van Gilis Gelders tot Aelbeek ontrent Elff jaeren geleden, welk Schaap te Maastrigt aen een Vleesslagter voor negen Schellingen verkogt heeft.
5 Verders heeft de beclaegde ontrent 11 12 jaeren geleden uijt de wijde van deheer Advocaet Limpens tot Aelbeek gestolen te hebben drie eijke planken dewelcke hij tot Maastrigt bij een Timmerman verkogt heeft.
6 Verclaert den beclaegde nog gestolen te hebben bij Simonis Smeets tot Arensgenhout eenige ponden hop dewelke hij gedetineerde te Maastrigt voor een plaquet aen een brouwer verkogt hadde.
7 Heeft den gedetineerde mede verclaert gestolen te hebben tot Valkenborg bij Gerard Ramekers ontrent ses jaeren geleden een paar karren klinken dewelke hij tot maestrigt op het bad voor vijff en twintig stuijvers verkogt heeft.
8 Item heeft den gedetineerde en beclaegde mede gestolen van Mr. Loijens tot Wisscherag ses jonge appelboomen, welke hij beclaegde tot nuth op het meuleveld voor vijff en twintig Stuijvers verkogt heeft.
9 Verders heeft den gedetineerde geconfesseert met Joannes Lahaije een Schaap gestoolen te hebben bij de weduwe Damen tot Terblijt ontrent drie jaeren geleden, welk Schaap hij gedet. tot Gronsfeld aen een scheper voor Elff den halve Schelling verkogt heeft.
10 Heeft den gedetineerde en beclaegde gestolen twee Egge kettenen uijt het Ambijerveld, welke hij verkogt heeft in de meulen tot Merssen.
11 Verders gestolen te hebben twee vaten rogge bij Merten Habets in Arensgenhout.
12 Verders staet den gedetineerde overtuijgt soo als den selven geconfesseert heeft met eenige sijner medegesellen pligtig te staen aen het steelen van een verken bij d'wed. Boshouwers in de Heek over drie jaeren geleden.
13 Item met Sommige der Selve nagtsgesellen pligtig te staen aen het Steelen van een paard op den hoff Terhoenshuijs.
14 Heeft den gedetineerde mede geconfesseert gecoopereert te hebben aen een Tentamen van Diefstal bij Smeets Guertje off Guert Bruels in Arensgenhout over ontrent 11 jaeren geleden, naer dat Sij in hun voornemen bedrogen Sijn geworden en het Selve niet ten uijtvoer hebben konnen brengen door dien de in huijs sijnde menschen door het Rumoer aen de deur, Wakker Sijn geworden en dus onverrigter Sake hebben moeten weggaen.
15 Soo blijkt dan verders dat den gedetineerde en beklaegde Sig met een groote meenigte naghtgesellen geattrouppeert heeft en met de Selve begaan heeft eenen Violenten diefstal bij Henricus Ritzen tot Wijnandsraede in het Panhijs gepleegt in den nagt tusschen den 19 en 20 april 1762.
 16 Verders mede gecoopereert en handdadig geweest te sijn aen den geweldigen en violenten diefstal gepaert met onmenschelijke knevelarie gebuert bij Walraven in de Maasband tusschen den 22 en 23 augusti 1756.
17 Vansgelijken heeft den gedetineerde en beklaegde mede met een groote menigte sijner nachtsgesellen sig pligtig gemaekt aen den Violenten diefstal gebuert bij Martinus Schruders aen de hand in het rijk van Aken begaan in den nagt tusschen 19 en 20 jan. 1764.
18 Soo dan heeft den Selven mede geconfesseert pligtig te staen aen den tweden Violenten diefstal begaan in de Eremitage off Capelle Vanden Schaasberg binnen de Heerlijkheijd Schin op de Guel S'nagts tusschen maendag en dijnsdag in de goede Weke S'jaers 1761.
19 Blijkt dat den gedetineerde Sig met een groote meenigte sijner nagthgesellen geattroupeert heeft en te Samen gecoopereert te hebben om te begaen eenen violenten diefstal bij Joannes Frisschen in Arensgenhout welk voornemen Sij gesamentlijke Complicen ook ten uytvoer gebragt hebben, hebbende de menschen op eene gruwelijke maniere behandelt en van alle vind- en draagbare effecten berooft. Sijnde sulx geschiet over ontrent 16 jaeren.
20 Eijndelijk en ten laesten heeft den beclaegde mede geassisteert ende gecoopereert aen den geweldigen diefstal verselt van huijsbrake en knevelarie gebuert bij juffr. Stijntjes tot Havert in den nagt tusschen den 13 en 14 September 1770.
Bij gelegentheijd van welke gespecificeerde diefstallen den beclaegde met en beneffens sijne overige mede Complicen de luijden telkens van alle hunne vind en draegnaere effecten berooft en bestoolen hebben.
21 Daerenboven heeft den Selven beclaegde uijtgeworen den Gruwelijken Eed en gemaakt het goddeloos verbond bij hunne bende gebruijkelijk.

Buijten en behalven dat hij als nog geaccuseert staet van bij nog meer andere huijsbraken en diefstallen geassisteert te hebben.

Van alwelken diefstallen den beclaegde ook telkens ieder rijse sijn aenpart genoten en geprofiteert heeft.

En dewijl dese en alle sijn feijtelijkheden en euveldaden strijdende tegens de goddelijke en burgerlijke wetten dewelke in een land alwaer goede justitie en politie vigeert niet tollerabel nog onverdragelijk maer andere ten exempel en afschrik ten hoogsten Strafbaer Sijn, Soo is het dat Schepenen van het Hooge Geregte der Stad en Vrijheijd Valkenborg ter manisse van den weled. Heer Lt. Voogd met assumptie van een onpartijdig regtsgeleerde in naeme en van wegens Haar Hoog Mogende de Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden in sake regt doende Condemneren den gedetineerde en beclaegde om gebragt te worden ter plaatse daer men gewoon is Criminele justitie te exerceren en aldaer aen een Scherpregeter overgelevert Sijnde met de koorde gestraft te worden datter de dood nae volgt en vervolgens desselfs doode lichaem in een keeten geklonken op het galge veld sal worden en blijven hangen; Condemnerende den beclaegde verders in de Costen en misen van justitie ter onser taxatie en moderatie met Confiscatie van goederen. Actum in judicio Extraordinaris binnen Valkenborg der 22e november 1774 Coram de Schepenen Van Craan, Wateler. Van Gendt, Wijntjes, Van den Heuvel e Wilmar.

/ onderstont:/ Ter ordonnantie
/ was getekent:/ P. Van den Heuvel Secret.
/ lagerstont:/ Dese bovenstaende Sententie Ten overstaen van den gereghte der Stad en Vrijheijd Valkenborg op de ordinaire executie Plaetse gepronuntieert den 24e november 1774 en in ipso momento ter executie gestelt. Sijnde het Stokje door den eerst praesiderende gebroken bij absentie van dheer Lt. Voogd.
/ onderstont:/ Ita testor
/ was getekent:/ P. Van den Heuvel Secret.


     

Naar boven

EMAIL

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER