DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree        Documenten        Processtukken        Vonnissen

Vonnis van Daniel Hollanders 22 nov. 1774 Valkenburg
••• RHCL MAASTRICHT ••• LvO 8169 •••.......................................
Sententie
..........In Saeke
Den Weledelen gestrengen Heer
en Mr. W.D. Vignon Luit.-Hoog-
Drossard deses Lands nomine
officij Clager
..........Tegens
Daniel Hollanders alias
den Armen Man, gedtineerde
en beklaegde


Gesien, Gelesen en Geëxamineert de Clagt en Conclusie Van Wegens den Heer Clager ter rolle geëxhibeert ende overgegeven, mitsgaders alle acten, verbalen en decreten in sake gehouden en geresen, alle aen ons onder behoorlijken inventaris gefourneert, En daer toe geleth op de responsiven en Confessie van den beclaegden buijten pijn en bande gedaen en daer opgevolgde legaale recollectie waer uijt komt te Consteren dat den voornoemde beclaegde, oud vijf en seventig jaren, gebortig van Scheulder onder de Heerlijkheijd Wielder, en t'sedert agtien jaeren gewoont te hebben in de Heek en van professie te sijn een Bedelaer, sig niet alleen ontsien heeft te Complotteren met eene groote meenigte god en Ziel Vergetene Boswigtig gauwdieven en geweldige Knevelaers dewelke t'sedert lange jaaren soo hier als in de omliggende landen gegrasseert hebben, maer daerenboven sig ook met voornoemde bende nagtgesellen en knevelaers pligtig heeft gemakt aen verschijde geweldige en enorme diefstallen, verselt van knevelarie en huijsbraken. Soo als ander andere pligtig staet:

Aen den Geweldigen en Violenten diefstal begaen tot Schaasberg in de Capelle of Eremitage onder de Heerlijkheijd Schin op de Guel gelegen, s'nachts tusschen maandag en dijnsdag in de Goede Weeke in den jaere 1761.

Verders dat den beclaegde Gecoopereert heeft met een menigte sijner Complicen nagtsdieven gebuert bij Walraven in de Maasband inde nagt tusschen den 22 en 23 Augusti 1756#. Bij welken diefstal de genoemde bende niet alleen genoegen genomen heeft met de menschen van alle vind- en draagbare effecten te berooven. en t'geene niet mede konde nemen verdestrueren, maer ook de goede menschen in het selve huijs Erbarmelijk te binden en te tormenteren.

Dat hij beclaagde sig mede pligtig en schuldig gemaekt heeft aen het Committeren van den geweldigen en Violenten diefstal begaen bij Frisschen in Genhoud over sesthien jaeren geleden.

Buijten behalven dat den beclaegde al nog geaccuseert staat van nog bij verscheijde andere Enorme diefstallen geassisteert ende gecoöpereert te hebben.

Hebbende den beclaegde ook telkens uijt ieder diefstal sijne portie en aandeel genooten en geprofiteert.


En dewijl nu dese alle sij feijten en Enorme delicten, dewelke strijdende tegens de goddelijke en burgerlijke wetten dewelke in een land alwaer goede justitie en policie vigeert niet tolerabel maer andere ten exempel ten hoogsten strafbaer sijn,
Soo is't dat Schepenen van de Hooge geregte der Stad en Vrijheijd Valkenborg ter manisse van den WelEdelen Heer Luitenant-Voogt in naeme van wegens Haar Hoog Mogenden de Heeren Staten-Generaal der Vereenigde Nederlanden regt doende,
Condemneren den beclaegde Daniel Hollanders om gebragt te worden ter plaatse daar men gewoon is Criminele justitie te doen, en aldaer aen den Scherpregter overgelevert sijnde, met de koorde gestraft te worden dat er den dood nae volgt, en vervolgens desselfs doode lichaem in een keeten geklonken, andere ten exempel en afschrik op het ordinaire galgeveld sal worden, en blijven hangen
met Verdere Condemnatie van den beclaegde in alle costen en misen van justitie ter onser taxatie en moderatie, met Confiscatie van desselfs goederen
aldus gesententiëert in judicio Extraordinario binnen Valkenborg den 22 november 1774 Coram de Schepenen VCraan, Wateler, Van Gendt, Van den Heuvel et Wilmar

--------------------------
Ter ordonnantie
PVandenHeuvel
    Secretaris
Naar boven

EMAILAfstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER