DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree            Documenten            Processtukken            Vonnissen

Vonnis  Willem Hendrik Haemers d.d. 22 november 1774       Nat. Arch.   ASG   5870

  Rec.20 Aug. 1776 ............................

Reg.

Extract uyt de Rolle
crimineel der Bancke
ende justitie van Kerckrode

Extraordinaria gehouden op den Casteele tot s'Hertogenraede den 22 November 1774 ten overstaen van de Heer Drossardt Grieffgens, de Scheepenen M. Koullen, M. Werden, H.P. Ackens en H.P. Spiertz ende mij J.F. Daelen griff.

 

 
 

Gesien bij ons Scheepenen der Bancke Kerckrode Ha. Ma. Ha.
Ende op al geleth, Scheepenen ter behoorlijcke maenisse, ende met advies van twee onpartijdige rechtsgeleerden, verclaeren voors. beclaeg-den ende gedetineerden Willem Hendrick Haemers overtuygt van te weesen plightigh en de handaedig aen de merckelijcke ende geweld-daedige rooverije en knevelinge s'nachts met gewaepender handt ontrent den jaere 1756 begaen ten huyse van wijlen Henricus Schauerjans op Nullant in den Rijs onder dese jurisdictie.

Tot Reparatie van welcke boosacten ende anderen ten Exempel ende tot affschrick condemneeren den voorss. beclaegden ende gedetineerden Willem Hendrick Haemers van op eene Publycke plaetse door den Scherprechter aen eene galge gehangen ende tot der dood toe geworgt te worden, ende dien volgens met eene keten daer aen gehecht te blijven, verclaeren alle desselfs goederen ende Effecten te confisqueeren, Eerst daer uyt getrocken de costen en miesen van justitie, sal nochtans voor aff der selven gedetineerden verweesen worden ter Scherper Examinatie tot openbaringh der complicen.

Aldus beraemt in judicio extraordinario op dag en ten overstaen als vooren.
/: Waeren onder teekent: / M. Werden Sche-pen, J. Peter Spiertz Schepen, M. Koullen Scheepen, J. P. Ackens Schepen /: Leger stont :/ in fidem :/: Geteekent :/ J.H. Daelen, subst. greffier:/ ter sijde stont :/ aengekondigt :/ den 6 Decembr. 1774 met assumptie van de Scheepenen Werden en Spiertz, ende geexecuteert den 9 dito Decembr. :/: Onderstont :/ in fidem ;? geteekent :/ J.F. Daelen Subst. greffier :/ onderstont :/ Pro Extractu hac 3. martii 1776 :/: Was geteekent :/: J.F. Daelen Subst. Greffier :/

 

Coll. et auth. in ambij
hac 9a august. 1776

Per copiam
P.VandenHeuvel
Secr.

 

Naar boven

EMAILINHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER