DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree            Documenten            Processtukken            Vonnissen

PROCESSTUKKEN

Vonnis Emond Smeets d.d. 3 november 1774 te 's-Gravenhage
BHIC Raad van Brabant 448............................
In de zaeke hangende
voor den Rade en Leenhove van Braband
en de Landen van Overmaze,
tussen den Procureur Generael
van Braband en de zelven Landen,
Impetrant van mandement Crimineel, met de Clausule van Apprehensie en Edicte ter Eenre, op en jegens
Ewout Smeets, gewoond hebbende te Heerle Lande van Valkenburgh Overmaze partage van Hun Hoogmogenden, gedaegde, Herdaegde en Defaillant in't voorz. cas ter andere Zijde, De Raed gesien de respective mandementen en Exploiten uijt hoofde van dezelve gedaen mitsgaders den Intendith met de Stucken onder gelibelleerden Inventaris overlegt, en voorts met rijpe deliberatie van Rade doorgesien en overwogen hebbende al hetgeen ter materie dienende was, en in dezen heeft konnen ofte mogen moveeren,

Doende Regt, versteekt den gedaegden, Herdaegden en Defaillant van alle Exceptien declinatoir, dilatoir en peremptoir, defendien en weeren van Regten die hij gecompareert zijnde zoude hebben kunnen en mogen proponeeren, Band hem ten eeuwigen daege uijt den Hertogdomme van Braband, Ressort van dezen Staet, ende Landen van Overmaze, partge van
Hun Hoogmogende op paene dat hij daer weder  inkomende zwaerder zal werden gestraft. Confisqueert voorts alle zijne zoo roerende als onroerende goederen ten behoeve van de Hoge Overheijd en Condemneert hem in de kosten en misen van Justitie mitsgaders in de costen van der processe ter Taxatie en moderatie van deze Rade.
Ordonneert wijders dat deze Sententie binnen Heerle na voorgaende klokkeslag mede zal werden gepubliceert en geaffigeert, ter plaetze daer men aldaer gewoon is publicatie en affixie te doen.

Aldus gedaen in 's Gravenhage bij de Heeren Nicolaes Hendrik van Hoorn, Praeses, Willem van Laer, Govert Jan van Persijn, Nicolaes Jacob Ruteux, Henrick Hoeust, Anthonij Jan Rijgersbos, Nicolaes Willem Hartman en Anthoni Gerard Drijfhout, Raden in den Voorz. Rade dezen
3 november 1774

En ter rolle gepronuncieert den 16. november daeraen volgende.
Naar boven

EMAILINHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER