DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree        Documenten        Processtukken        Vonnissen

Vonnis Joannes Daniels, Valkenburg 17 juni 1773
RHCL Maastricht • Landen van Overmaas 8168

© Maaike van Eekelen
© Maaike van Eekelen

Sententie
...in saake
Den WelEed. Gestr. heer en
meester W.D. Vignon Lt.-
Hoog Drossard des Lands
Valckenborg nom. off. Clager
...Tegens
Joannes Daniels alias Stassen
Hans van Schimmert gedetin.
en beclaagde
Visis actis als naementlijck alle verbaelen en decreeten in saeke gehouden en gegeven, alle onder behoorlijken inventaris aen ons gefourneert, als meede de clagt en conclusie van wegens den heer claeger ter crimineele rolle geλxhibeert en op alles rijpelijck geleth en overwoogen waer op eenigsints te letten stonde of conde moveeren, signantelijck op de eijge vrijwillige confessiens van den gedetineerde en beclaegde buijten pijn en banden gedaen,
Waar uijt comt te blijcken dat den beclaegde Joannes Daniels alias Stassen Hans, oud ontrent 45 jaeren, geboren en laest gewoont hebbende op de Biest onder Schimmert, van professie eenen stroodekker, sig met eene groote meenigte boosdoenders en godvergetene knevelaers geattroupeert heeft en verscheijde geweldige diefstallen med de selve heeft ter uijtvoer helpen stellen.

– 1 –
Als naementlijck heeft den beclaegde bekent en is door sijne medemackers overtuijgt plichtig te staen aen den violenten diefstal begaen bij Sr. Walraven in den Maesband geplogen in de nacht tusschen den 22 en 23 april 1756.

– 2 –
Soo als mede overtuijgt staet en geconfesseert heeft plichtig te staen aen diergelijcken diefstal geplogen bij de Eremiten op den Schaesberg in den nacht tusschen maendag en dijnsdagh in de Goede Week des jaers 1761

– 3 –
Is denselven niet alleen overtuijgt maer heeft selfs bekent plichtig te staen aen den violenten diefstal geplogen bij Henricus Ritsen in het panhuijs tot Wijnandsraede in  den nacht tusschen den 19 en 20 april 1762

– 4 –
Als mede aen den geweldigen diefstal verselt met onmenselijcke mishandeling der in huijs sijnde menschen begaen bij Johannis Frissen in Arensgenhoudt

– 5 –
Heeft den beclaegde mede geconfesseert plichtig te staen aen den diefstal begaan bij Martinus Schroders aen de hand in het Rijck van Aeken tusschen den 19 en 20 jan. 1762

– 6 –
Item bij den diefstal begaen bij Geerken op den winckel te Beeck

– 7 –
Hebbende hij beclaegde mede geconfesseert plichtig te staen aen het steelen van een schaep op den Vauwerhof

– 8 –
Als meede gestoolen te hebben drij bijen bij Nuggelmans in het Hullebroek, en twee te Meerssen

– 9 –
Eijndelijck heeft den beclaegde mede geconfesseert plichtig te staen aen het steelen van vruchten soo uijt het velt als uijt de schuijren

Boven en behalven dat den beclaegde meer andere sijner mede complicen, in actis breeder gemelt, geaccuseert word van noch bij andere dergelijcke diefstallen, huijsbraeken en andere ongeoorlofheeden geassisteert te hebben,

Hebbende de beclaegde ook telkens uijt ieder diefstal sijn aendeel ontfangen ende genooten,

En dewijl nu dese sijn feijtelijckheeden ende euveldaeden dewelcke in een land waar goede justitie en politie regeert niet tolerabel sijn maer anderen ter afschrick ten Hoogsten strafbaar sijn,

Soo is't dat Scheepenen van het Hoogh Gerechte der stad en vrijheijd Valckenborg ter manisse van den welEed. Gestr. Heer Lt.-Voogd in naeme van en van wegens Haar Hoog Moogende De Heeren Staaten Generaal Der Vereenigde Neederlanden Souv. deser landen, Rechtdoende
Condemneeren den beclaegde Joannes Daniels om gebracht te worden ter plaetse daer men gewoon is crimineele justitie te doen, en aldaa aen den scherp rechter overgelevert sijnde met de Coorde gestraft te worden datter de doodt naer volgt
en dat vervolgens desselfs doode lichaem in een keten gekloncken andere ten exempel en afschrick op het galge velt sal worden en blijven hangen

Condemneerende den beclaegde verders in de costen en misen van justitie ter onser taxatie en moderatie met verdere confiscatie van alle der selver goederen,
Actum in judicio extraordinario binnen Valckenborg den 17 junij 1775
Coram Domini Theod.V.Craen, J.Wateler, G.J. van Gend, J.L. Wintgens, m. PVanden Heuvel et A.Wilmar
Ter ordonnantie
PVandenHeuvel
 Secr
Dese bovenstaende sententie is ten overstaen van den gerechte der Stadt en Vrijheijt Valckenborg van de puije van s'lands huijs op den 22 junij 1775 gepronuntieert, sijnde het stockje door den heer Schepen VCraen bij absentie van den WelEed. heer Lt. Voogd gebroeken en in ipso momento op de Executie plaats op den Lommeler berg ter uijtvoer gestelt
Ita Testor

PVandenHeuvel
 Secr


Naar boven

EMAILAfstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER