DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree        Documenten        Processtukken        Vonnissen

Vonnis Dirk Debets 26 juli 1774
RHCL Maastricht • Landen van Overmaas 8168

© Maaike van Eekelen
© Maaike van Eekelen

Sententie
..........in saeke
Den Wel ED. Gestr. Heer en
Mr. W.D. Vignon Lt.-Hoog
Drossard des Lands van
Valkenborg nom. officij
Claeger
..........Tegens
Dirk Debits, alias
Dirk van den Weegscheije
van Haasdal gedetineerde
en beclaagde

 Visis Actis als namentlijk alle verbaalen en decreeten in saeke gehouden en gegeven als mede de Clagt en Conclusie van wegens den voors. heer Claeger ter rolle geëxhibeerd en verders op alles rijpelijk geleth en overwoogen, signanter de Confessie van de Beklaagde buijten boeijen en banden gedaan, waar uijt ten overvloede consteerd en blijkt dat den voorn. Beklaagde Jan Smeets, oud vijf en vijftig jaaren, gebooren en laatst gewoond hebbende tot Haasdal, van professie een akkersman, sig met eene meenigte geattroupeerde booswigten en kneevelaars hunner bende pligtig gemaakt heeft aan de volgende diefstallen en huijsbraaken, welke hij niet alleenelijk bekend heeft maar ook van sijne Godvergeeten meedemakkers overtuijgd is geworden als namentlijk:
 1°
Aan den violenten diefstal verseld met huijsbraak en onmenschelijke knevelarije begaan bij Sr. Walraeven in de Maasband in den nagt tuschen den 22 en 23 aug. 1756
 2°
Soo dan ook aan den geweldigen diefstal verseld met huijsbraak en ijselijke mishandelingen begaan bij Johannes Frisschen in Arentsgenhout ontrent twaalf jaar geleden
 3°
Verders blijkt uijt de bekentenissen van den Beclaagde dat sig mede pligtig en schuldig heeft gemaakt aan den violenten diefstal begaan bij Martinus Schroders in 't Rijk van Aken in den nagt tuschen den 19 en 20 Januarij 1762
 4°
Item aan den geweldigen diefstal begaan bij Theunis tot Raar over ontrent agtien jaaren geleden
 5°
Item aan het steelen van eenig geld bij Heppers te Ulestraeten
 6°
Als mede ook aan het steelen van vier gulden uijt eene kast bij Johannes Limpens te St. Gerlach
 7°
En eijndelijk aan het steelen van reepstokken uijt het bosch

 Daar en boven dat den Gedetineerde en Beclaagde door meer andere sijner meede gesellen en banditen in actis gedenomineerd, geaccuseerd van nog meerdere diefstallen, huijsbraaken en ongeoorlofheden begaan te hebben.
 Hebbende den Beklaagde ook telkens uijt iedere respectiven diefstal sijn aandeel genooten en geprofiteerd.

 En dewijl nu deese alle sijn feijtelijkheeden en euveldaeden dewelke in een Land waar goede Justitie en Politie vigeerd niet tolerabel maar andere ter exempel ten hoogsten strafbaar sijn, soo is't dat Schepenen van het Hooge Geregte der Stad en Vrijheid Valkenborg met assumptie van twee onpartijdige Regtsgeleerde ter manisse van den Wel Ed. Gestrenge Heer Lt.-Voogd in Naeme en van wegens Haar Hoog Mogende de Heeren Staaten Generaal der Verenigde Nederlanden Regt doende
 Condemneeren den Beclaagde Dirk Debits om gebragt te worden ter plaatse alwaer de Crimineele Justitie gedaan word en aldaar aan den scherpregter overgeleverd sijnde met de koorde gestraft te worden datter de Dood nae volgt en dat vervolgens deselver Doode Ligham in eene Keeten geklonken op het Galge veld andere ten exempel en afschrik sal worden en blijven hangen.
 Condemneerende den selven verders in de costen en misen van justitie ter onser taxatie en moderatie met verdere Confiscatie van alle derselver goederen.

 Actum in Judicio Extraordinario binnen Valkenborg den 5 Julij 1774 Coram D.D. van Craan, Wateler, Wintgens, van den Heuvel et Wilmar
Ter OrdonnantieNaar boven

EMAILAfstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER