DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree        Documenten        Processtukken        Vonnissen

Vonnis Maria Catharina Dirckx 10 nov. 1773
Rijckheyt Heerlen Schepenbank Heerlen 1168

 
 

Vonnis
  In saake
Den WelEdelen Gestrengen
Heer en Mr. J.G. Farjon,
Lt-HoogDrossard deeses Lands
Nomine officij Claeger
  Tegens
Maria Catharina Dirkx
gedetineerde en Beclaagde

  Visis actis en op alles geleth en overwogen voornaementlijk de eijge Confessie van de gedetineerde en Beklaagde buijten Pijn en banden gedaan, waaruijt is Consteerende, dat de Beklaagde, oud ontrent Dertig Jaaren, geboortig van Heerlen sig geEmancipeert en kennisse gedraegen heeft van
de schroeten bij de wed. D'Heselle door haaren broer Gerhard Dirckx en Jacobus Juneman gestoolen, alwelke schroeten de Beklaagde ten haaren huijse geappreteerd en gesamenderhand met de beijde Dieven geconsumeert heeft.
Soo als de Beklaagde verders kennisse gedraegen heeft van de Effractie en Diefstal gebeurt bij Lennert Lindelauff en 't verkoopen van de aldaar gestoolen vrugten.

Dus de Beklaagde moet geconsedereert worden als een Heelster en ophoudster van geweldige nagsdieven en kneevelaers
Dewelke volgens Placaten en wetten van den lande Strafbaar sijn. soo ist, Dat Schepenen der Vrijheijd en de Hoofdbanke Heerlen In Naeme ende van wegens Haar hoog Mogende D"heeren Staaten Generaal der verenigde Nederlanden, Ter maenisse van D'Heer Lt. Schouth, Regt Doende,
Bannen de gedetineerde en Beklaagde ten Euwigen Dage uijt deese Hoofdbanke en Jurisdictie van dien met interdictie van oijt ofte oijt daar binnen te komen, op poene dat daerinne bevonden wordende en in handen van Justitie geraakende, swaarder aan den lijve sal worden gestraft, met Condemnatie van deselve Beklaagde in de Costen en misen van Justitie ter onser Taxatie en moderatie.

Actum in judicio extraordinario binnen Heerlen den Eersten november 1773 Coram de schepenen vCraen, Swildens, Pelt, vCotshuijsen, Landman en Nijssen

Ter Ordonnantie
J.B. V.Cotzhuijsen
Secretaris
 
 Deese nae voorgaande klock Luijdinge gepubliceert en ter Executie gestelt den 10 november 1773
In Fidem
J.B. V.Cotzhuijsen
Secretaris

Naar boven

EMAIL


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER