DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree        Documenten        Processtukken        Vonnissen

Vonnis van Marie Catharina Geilkens 17 juni 1773
Rijckheyt Heerlen Schepenbank Heerlen 1168

 
Advijsgeld f 25,-
Vonnisgeld f 48,-
Dagementen f1,-
Copien f 1,-
Inventaris f 1,-
Bode f 1,-

77,-
 


VONNIS
  In saake

Den WelEedele Gestrenge Heer
en mr J.G. Farjon Luitenant-Drossaard
S'Lands Valkenborg nomine officii Claeger
  Tegens
M.C. Geelkens gedetineerde
en Beclaegde
  Visis actis en geleth waarop te letten stonde en konde moveeren, siginanter de feijten van belastinge, t' Requeste van Henricus Geelkens en Henricus Dodemont als meede het daaerop gevolgde belang van den Heer Claeger en verdere stucken ten deezen relatief schepenen der vrijheid en Hoofdbank Heerlen ter maenisse van D'Heer Luitenant Schouth en naar ingenoomen advijs van twee onpartijdige Regtsgeleerden

  Regt doende accordeeren aan de Supplianten H. Geelkens en H. Dodemont de overleveringe van de gedetineerde M. C. Geelkens om deselve in een verbeterhuijs te doen stellen voor den tijd van tien jaaren,
  mits de supplianten nogtans gehouden sullen sijn van voors. Confinement aan ons te doen behoorlijk bewijs en daarvoor te stellen genoegsaeme Cautie met verdere betaalinge van alle de Costen,
  de gedetineerde daerinne mitsgaeders in voorsz. Confinement Condemneerende bij deesen.

  Actum in judicio extraordinario binnen Valkenburg den 9 juni 1773
Coram de schepenen v. Craen Swildens, Pelt, v. Cotzhuijsen, Wintgens, Landman en Nijssen
Ter Ordonnantie
J.B. V.Cotzhuijsen
Secretaris
 
 Pronuntz. den 17 juni 1773
 op den landsthuijse van
Valckenborg, Parthijen bedagt
door den bood, en present

Naer gedaene pronunciatie is door de supplianten overgelegt acte van Cantie, de welck aan dheer drossard wordt gecommuniceert ten eijnde Etc.

Quod attestor
J.B. V.Cotzhuijsen
Secretaris

Naar boven

EMAIL


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER