DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree            Documenten            Processtukken            Vonnissen

PROCESSTUKKEN

Vonnis van het Pieter Mengelers d.d. 1 december 1773
RAL Archief LvO 8151 (Crimineele Vonnissen Valkenburg)

     
Sententie
In Sake
P.Mingelers

 

Visis Actis Als namentlijk alle Acten, Verbalen en decreeten in Saeke gehouden en gegeven alle onder behoorlijken inventaris aen ons gefourneert en op alles rijpelijk geleth waer op eenigsints te letten Stonde off konde moveeren Signanter op de Eijge vrijwillige Confessie buijten pijn en banden gedaen, uijt alle het welk Comt te blijken dat den voorn. beclaegden Piter Mingelers Oud 55 jaeren, gebooren en woonagtig op het Rittersbeek, van professie een wolspinder, Sig met een groote meenigte berugde nagtsdieven en knevelaers geattroupeert heeft en met de Selve veele Gruwelijkheden, geweldenarijen, huijsbraken diefstallen gepleegt en ten uijtvoer gestelt heeft.
En wel voornamentlijk blijkt dat den ged. Sig met een groote meenigte van Sijne makkers pligtig en handdadig heeft gemaekt aen den Violenten diefstal verselt met huijsbrake gebuert in de herberg op den Esschen.
Item aen den violenten diefstal met huijsbraeke en knevelarije gepaert gebuert in den nagt tusschen den 13e en 14e september 1770 tot Havert bij juffr. Stijntjes.
Soo als den beclaegde mede geconfesseert heeft pligtig te staen aen den diefstal begaen bij Campo aen het Nieuwhuijs beseijden Schimmert over eenige jaeren geplogen.
Verders dat den beclaegde sig pligtig heeft gemaekt aen eenen diefstal Geploogen bij Habets tot Grijse grubben.
Soo als den beclaegde mede gecoopereert heeft en handdadig is aen den geweldigen diefstal, huijsbraeke en mishandelinge Gebuert in den nagt tusschen den 19 en 20 april 1769 bij Henricus Ritsen in het Panhuijs tot Wijnandsrade.
Boven en behalven dat den selve Beclaegde al nog geaccuseert staet van verschijde andere diefstallen, huijsbraeken en knevelarijen te helpen en ten uijtvoer brengen.
Van alwelke diefstallen den beclaegde ook telkens sijn aandeel genooten en ontfangen heeft.
En dewijl nu dese alle sijn feijtelijkheden en delicten dewelke in een land alwaer goede justitie en politie vigeert niet tolerabel maer andere ten exempel en afschrik ten hoogste strafbaer sijn.
Soo is't dat Schepenen van het Hooge Geregte der stad en vrijheijd Valkenborg ter manisse van den Welde. Heer Lt. Voogd in naeme en vanwegens Haar Hoog Mogende de Heeren Staten Generaal der vereenigde Nederlanden, in saeke regt doende Condemneren den gedetineerde en beclaegde Piter Mengelers om binnen de Banke van Climmen gebragt te worden ter plaetse daer de Criminele justitie gedaan word en aldaer aen den Scherpregter overgelevert sijnde met den koorde gestraft te worden dater den dood nae volge en dat vervolgens desselfs doode lichaem in een keete geklonken op het galge veld andere ten Exempel en afschrik sal worden sal worden en blijven hangen.
Condemnerende den selven verders in de kosten en misen van justitie ter onser Taxatie en moderatie met verdere Confiscatie der selver goederen.
Actum in Jud. Extr. binnen Valkenborg den 1e december 1773 Coram D.D. van Craen, Wateler, Pelt, van Gendt, P. van den Heuvel et Wilmar.

/onderstont: / Ter ordonn.
/was geteekent: / P. van den Heuvel
/lagerstont: / Dese gepronuntieert en geexecuteert binnen de Banke Climmen op de gemeene heijde aen den Lommelenberg ten overstaan van de Schepenen van het Hooge Gereghte der Stad en Vrijheijd Valkenborg en is het stokje gebroken door den President Schepen van Craen bij absentie van dhr. Lt, Voogd op de 3e december 1773.
/onderstont: / Ita testor
/was getekent / P. Van den Heuvel.

 
 

Naar boven

EMAIL


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER