>

DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree        Documenten        Processtukken        Vonnissen

Vonnis bij verstek van Leonard Hoenen 14 feb. 1775
Rijckheyt Heerlen • Schepenbank Heerlen 1168

 ..........

Leonard Hoenen
Sententie
...In Saake
Den WelEdel. gestreng. Heer
Luit.-Drossard deeses Lands
nomine officii informant en Claeger
...Tegens
Leonardus Hoenen, fugitiven en
Beklaagde
 

Visis Actis en Geleth waerop te letten stonde en alles rijpelijk overwogen of konde moveeren, Signanter op de gedane bekentenissen van verscheijdene geëxecuteerdens der godloose Bende Gauwdieven en kneevelaers, uijt alwelke Stucken is gebleeken,

Dat den Beklaagde Leonard Hoenen is meedelit der berugte Bende nagtsdieven en sig met deselve pligtig heeft gemaakt aan verscheijdene huijsbraaken en diefstallen, alle in actis breeder gespecificeert en gedetailleert en van welke den Beklaagde telkens sijn aandeel genooten en geprofiteert heeft.
Deese gevoegt bij de geduurige voortsvlugtigheijd van den Beklaagde, niet tegenstaande den selven door vier Edictaele citatiens ad valvas et limites Patriae is worden ingedaagt, nogtans in faute gebleeven is te compareeren, waardoor hij moet worden gehouden de beschuldiginge en Delicten voormeld te hebben bekent en daarvan geconvinceert te weesen.

En vermits nu diergelijke feijten en Enorme Delicten zijn strijdende tegens de goddelijke en s'lands wetten, en dus in een land van goede Justitie en Policie niet konnen worden getollereert, maar anderen ter Exempel en afschrik behooren gestraft te worden,

Soo is't Dat Schepenen der Vrijheijd en Hoofdbanke Heerlen, ter maenisse van D'Heer Luitenant-Schouth in naeme en van wegens Haar Hoog Mogende d'Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Neederlanden in Contumaciam Regt doende,
Bannen den voorszegde Beklaagde en fugitiven Leonard Hoenen ten Eeuwigen Daage uijt de drie Landen van Overmaze, Partage van Haar Hoog Mogende, als meede uit het district der Generaliteijt, op poene den Beklaagde wederom daarinne gevonden wordende en in handen van de Justitie raekende, swaarder naar Exigentie van saake sal worden gestraft.
Condemneerende den voorszegde Beklaagde daartoe in de costen en misen van Justitie, ter onser taxatie en moderatie, met verdere confiscatie van desselfs goederen.

Actum in Judicio Extraordinario binnen Heerlen
hac 14ta Febr. 1775
Coram de Scheepenen V.Craen, Swildens, V.Cotzhuijsen, Wintgens, Landman, Nijssen en Krauss(onderstond) Ter ordonnantie
(was geteekent) J.B. V.Cotzhuijsen, Subst. Secretaris

(ter sijden stond) Deese nae klockluijdinge ten overstaan van den geregte gepronuntieert binnen Heerlen
den 23 meij 1775
(onderstont) Quod attestor
(was geteekent)
J.B. V.Cotzhuijsen, Secretaris


Naar boven

EMAIL


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER