>

DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree        Documenten        Processtukken        Vonnissen

Vonnis Herman Heugens, 13 augustus 1773
Rijckheyt Heerlen • Schepenbank Heerlen 1168

 ..........
Sententie
....In Saake
Den WelEedelen Gestrengen
Heer en Mr. J.G. Farjon, Luit.
Drossard deeses Landes Nomine
officii Claeger
.....Tegens
Hermanus Heugens gedetineerde
en Beklaagde

 

Visis Actis en op alles geleth en Rijpelijk overwoogen, voornaementlijk d'eijge Confessie van den Beklaagde, buijten Pijn en Banden gedaan, waeruijt is koomen te blijken, dat den Gedetineerde en beklaegde, oud Circa ses en dertig jaaren, geboortig van uijt de Heerlijkheijd Limbrigt met en beneffens eene groote meenigte andere booswigten pligtig en handdaedig is aan de volgende huijsbraeken en diefstallen,

Als Eerstelijk aan de violente huijsbraak en Diefstal gecommitteert bij Martinus Schröders aan de hand in den jaare 1762

2do Aan den huijsbraake en diefstal in t'selve jaar begaan bij Henricus Ritzen in t'Panhuijs tot Wijnandsrade

3tio aan de Violente huijsbraake en Diefstal met onmenselijke mishandelinge geperpetreert in t'jaar 1763 tot Wurm

4to aan den Diefstal gecommitterd tot Heungen bij Millen

5to aan de huijsbraake en Diefstal gecommittert in't jaar 1770 bij de weduwe Jansen tot Immendorff

en dan 6to aan de geweldige huijsbraake en Diefstal gebeurt meede in den jaar 1770 bij de juffrouw Steintjes tot Havert

Allen t' welke sijnde Delicten en Euveldaeden die in een land van goede Justitie en Policie niet konnen worden getollereert maar ten uijtersten strafbaar sijn,

Soo ist dat Schepenen der vrijheijd ende Hoofdbanke Heerlen uijt Naame en van weegens Haar Hoog Mogende d'Heren Staaten generaal der vereenigde Nederlanden Ter maenisse van D'Hr. Vice Schout Regt Doende,

Condemneeren den gedetineerde en beklaagde om gebragt te worden ter Plaatse daar men gewoon is Crimineele Justitie te doen en aldaar aan den Scherpregter overgeleevert sijnde, anderen ten Exempel en afschrik met den Coorde gestraft te worden dat'er de Doot naevolgt, en voorts sijn doode lichaem in een keeten geklonken aan de Galge sal blijven hangen.

Den Beklaagde daartoe Condemneerende in de Costen en misen van de Justitie ter onser taxatie en moderatie.

Actum in Judicio Extraordinario binnen Heerlen den 13 augusti 1773
Coram de Schepenen VCraan, Swildens, Pelt, VCotzhuijzen, Wintgens en Landman

Ter ordonnantie
J.B. VCotzhuijzen
Secretaris

Nae gedaane pronuntiatie en 't breeken van 't stokje is deeses den 18 dito door den Scherpregter ter Executie gestelt

Quod attestor
J.B. VCotzhuijzen
Secretaris


Naar boven

EMAIL


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER