>

DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree        Documenten        Processtukken        Vonnissen

Vonnis bij verstek van Lambert Kunkels 14 feb. 1775
Rijckheyt Heerlen • Schepenbank Heerlen 1168

Lambert Kunkels


Sententie
... In Saake
den welEdelen gestrenge
Heer en Mr. W.D. Vignon
Lt.-Hoogdrossard deeses lands
nom. off. informant en Claeger
...Tegens
Lambert Kunkels, fugitiven
en BeklaagdeVisis Actis en Geleth waerop te letten stonde en alles rijpelijk overwogen, voornaementlijk op de bekentenissen van verscheijdene geëxecuteerdens der berugte en goddeloose Bende Gauwdieven en Booswigten, uijt alwelke stucken is gebleeken,

Dat den Beklaagde Lambert Kunkels is meedelit van de berugte Bende Boosdoenders en sig met deselve pligtig gemaakt heeft aan differente diefstallen en knevelarijen, alle in actis breeder gespecificeert en gedetailleert en van welke den Beklaagde telkens sijn aandeel genooten en geprofiteert heeft.
Deese gevoegt bij de geduurige voortsvlugtigheijd van den Beklaagde, niet teegenstaaende den selve door vier Edictaele citatiens ad valvas et limites Patriae is worden gedagvaert, nogtans in faute gebleeven is te compareeren, waardoor hij dan ook moet worden gehouden de beschuldigingen en delicten voormelt te hebben bekent en daarvan te weesen geconvinceert.

En vermits diergelijke Enormiteijten en delicten strijdende zijn tegens de goddelijke en Landswetten, en in een land van goede Justitie en Policie niet konnen worden getollereert. maar anderen ter Exempel en afschrik behoort gestraft te worden,

Soo is't Dat Schepenen der Vrijheijd ende Hoofdbanke Heerlen, ter maenisse van D'Heer Luitenant-Schouth in naeme en van weegens Haar Hoog Mogende D'Heeren Staaten Genraal der Vereenigde Neederlanden in Contumaciam Regt doende,
Bannen den voorszegde Beklaagde Lambert Kunkels ten eeuwigen daege uijt de Drie Landen van Overmaze Partage Haar Hoog Mogende als meede uijt het District der Generaliteijt, op poene den Beklaagde wederom daarinne gevonden wordende en in handen van Justitie geraakende swaarder nae Exigentie van saake sal worden gestraft.
Condemneerende den voorszegde beklaagde daartoe in de costen en misen van Justitie, ter onser Taxatie en moderatie, met Confiscatie van desselfs goederen.

Actum in Judicio Extraordinario binnen Heerlen hac 14ta Febr. 1775.
Coram de Scheepenen V.Craan, Swildens, V.Cotzhuijsen, Wintgens, Landman, Nijssen en Krauss(onderstond) Ter ordonnantie
(was geteekent) J.B. V.Cotzhuijsen, Subst. Secretaris

(lagerstond) Deese nae klockluijdinge ten overstaan van d'Heeren van den geregte gepronuntieert in Heerlen den 23 meij 1775
(onderstont) Quod attestor
(was geteekent)
J.B. V.Cotzhuijsen, Secretaris


Naar boven

EMAIL


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER