>

DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree        Documenten        Processtukken        Vonnissen

Vonnis bij verstek van Peter Slangen 14 feb. 1775
Rijckheyt Heerlen • Schepenbank Heerlen 1168

Peter Slangen


Sententie
... In Saake
Den WelEdelen gestrengen Heer
en Mr. W.D. Vignon Lt.-Drossard
des Lands Valkenborg nom. off.
informant en Claeger
...Tegens
Peter Slangen, fugitiven en
BeklaagdeVisis Actis en Geleth waerop te letten stonde en alles rijpelijk overwogen, voornaementlijk op de bekentenissen en Denuntiatiens van verscheijdene geëxecuteerdens der berugte en goddeloose Bende gauwdieven en kneevelaers, uijt dewelke is consteerende,

Dat den Beklaagde Peter Slangen is meedelit der voormelde Bende en sig pligtig gemaakt heeft aan differente huijsbraaken, diefstallen en knevelarijen, alle in actis breeder gespecificeert en gedetailleert en van welke den Beklaagde sijn aandeel genooten en geprofiteert heeft.
Deese gevoegt bij de geduurige voortvlugtigheijd van den Beklaagde, niet tegenstaaende den selven door vier Edictaele citatiens ad valvas et limites Patriae is worden ingedaagt, nogtans in faute gebleeven is te compareeren, waardoor hij moet worden gehouden de beschuldigingen en Delicten voormelt te hebben bekent en daarvan geconvinceert te weesen.

En vermits diergelijke feijten en enorme delicten zijn strijdende tegens de goddelijke en s'lands wetten, en dus in een land van goede Justitie en Policie niet konnen nog mogen worden getollereert, maar anderen ter Exempel en afschrik behoort gestraft te worden,

Soo is't Dat Schepenen der Vrijheijd en Hoofdbanke Heerlen, ter maenisse van D'Heer Luitenant-Schouth in naeme Van Haar Hoog Mogende d'Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Neederlanden in contumaciam Regt doende,
Bannen voorszegde Beklaagde en fugitiven Peter Slangen ten Eeuwigen daege uijt het district der Generaliteijt, op poene den Beklaagde wederom daarinne gevonden wordende, swaarder naar Exigentie van saake te sullen worden gestraft.
Condemneerende den voorszegde Beklaagde daartoe in de costen en misen van Justitie, ter onser taxatie en moderatie, met confiscatie van desselfs goederen.

Actum in Judicio Extraordinario binnen Heerlen hac 14ta Febr. 1775.
Coram de Scheepenen V.Craan, Swildens, V.Cotzhuijsen, Wintgens, Landman, Nijssen en Krauss(onderstond) Ter ordonnantie
(was geteekent) J.B. V.Cotzhuijsen, Subst. Secretaris

(lagerstond) Deese nae klockluijdinge ten overstaan van d'Heeren van den geregte gepronuntieert in Heerlen den 23 meij 1775
(onderstont) Quod attestor
(was geteekent)
J.B. V.Cotzhuijsen, Secretaris


Naar boven

EMAIL


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER