>

DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree        Documenten        Processtukken        Vonnissen

Vonnis van Peter Gerrits 13 augustus 1773
 • Rijckheyt Heerlen • Schepenbank Heerlen 1308 •

 
Sententie
..........In Saake
den weledelen gestrengen Heer
en Mr. J.G. Farjon. Luit.-
Drossard deeses Lands nomine
officii Claeger

..........Tegens
Peter Geritz gedetineerde en
Beklaagde

 

Visis Actis, en op alles geleth en Rijpelijk overwogen, signanter d'eijge confessie van den Beklaagde, buijten Pijn en banden gedaan waeruijt is proflueerende, dat den gedetineerden en beklaagden, oud in't vijf en vijftigste Jaar, geboortig van t'Rietersbeek onder Climmen, professie maakende van Beedelen te gaan, Sig met  een groote meenigte gaudieven en nagtsgesellen geassociëert hebbende met hulpe derselve verscheijde huijsbraaken, knevelarijen en Diefstallen gepleegt, en ten uijtvoer gebrogt
heeft, als onder andere
1/mo Pligtig en handdaedig te sijn aan den geweldigen Diefstal met huijsbraak in den Jaare 1762 gebeurt bij Henricus Ritzen in t' Panhuijs tot Wijnandsraede
2/do Aan den Violenten Diefstal begaan in de herberge alhier op ten Eschen
3/tio Aan de huijsbraake en Diefstal gecommitteert bij den Pastoor tot Hunshoven
Vierdens aan den violenten diefstal en huijsbraake gepleegt bij de Juffrouw Steintjens
tot Havert
Dit nu sijnde feijten en Euveldaeden, dewelke
in een land alwaar Justitie en Politie vigeert, niet konnen worden getollereert maar ten uijtersten strafbaar sijn, Soo is't dat Schepenen der vrijheijd ende Hoofdbanke Heerlen, uijt naam en van weegen Haar Hoog Mogende d'Heeren Staaten generaal der Vereenigde Neederlanden Ter manisse van D'Heer vice Schout Regt doende
condemneeren den gedetineerden om gebragt
te worden ter plaatse, Daar men gewoon is Crimineele Justitie te doen, en aldaar aan den Scherpregter overgeleevert anderen ten Exempel en Afschrick met de Coorde gestraft te worden, dat er de Doot op volgt
Voorts sijn Dode Lichaem in een keeten geklonken aan de galge sal blijven hangen.
Den selven daartoe condemneerende in de Costen en misen van Justitie tot onser taxatie en moderatie, met verdere confiscatie van Goederen.
..........Actum in Judicio Extraordinario binnen Heerlen den dertienden augusti 1773.
Coram de Schepenen VCraan, Swildens, Pelt, vCotzhuijsen, Wintgens en Landman (onderstond) Ter ordonnantie
(was geteekent) J.B. VCotzhuijsen St Secretaris

(lagerstond)
Deeze nae Publicatie en t'breeken van 't
Stockje door den Scherpregter ter Executie
gesteld den 18 dito (onderstond) Quod attestor
(was geteekent) J.B. VCotzhuijsen St Secretaris


Naar boven

EMAIL


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER