>

DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree        Documenten        Processtukken        Vonnissen

Vonnis bij verstek Willem Deegens 14 feb 1775
Rijckheyt Heerlen • Schepenbank Heerlen 1168

© Maaike van Eekelen


  Willem Deegens

Sententie
 In Saake
Den WelEd. Gestr Heer en
Mr. J.G. Farjon Lt.-Dros-
sard deeses Lands nom.
off. Informant en Claeger
 Tegens
Willem Deegens fugitiven
en beklaagde
Visis actis en gelet waerop eenigsints te letten stonde en signanter op de bekentenissen en denuntiatiens van verscheijdene geëxecuteerdens der berugte en goddeloose bende gauwdieven en knevelaars, uijt alwelcke stukken is gebleken dat den beklaagde Willem Deegens is een meedelit der voornoemde bende en sig pligtig gemaakt heeft an verscheijdene huijsbraaken alle in actis breeder gespecificeert ende gedetailleert, en van welke den beklaagde telkens sijn aandeel genooten heeft.

Deese gevoegt bij de geduijrige voortvlugtigheijd van beklaagde, niet teegenstaande den selven door vier edictaele citatiens ad valvas et limites patrić is worden ingedaagt, nogtans in faute gebleven is van te compareeren, waardoor hij moet gehouden worden de beschuldigingen en delicten voormelt te hebben bekent en daarvan geconvinceert te weesen.

En vermits diergelijke feijten en enorme delicten sijn strijdende tegen de goddelijke en  s'landswetten en vervolgens in een land van Justitie en Policie niet konnen worden getollereert, maar anderen ter exempel en afschrick dienen en behooren gestraft te worden,

Soo is 't dat Schepenen der vrijheijd ende  hoofdbanke Heerlen, ter maenisse van den heer Lt-Schouth in naeme en van weegens Haar Hoog Mogende d'heeren Staaten-Generaal der Verenigde Neederlanden in contumaciam regt doende,
Bannen de voorsz. beklaagde en fugitiven Willem Deegens ten euwigen daage uijt de drie Landen van Overmaze partage van Haar Hoog Moogende, alsmeede uijt het district der Generaliteijt, op poene den beklaagde daarinne gevonden wordende en in handen van justitie gerakende swaarder naar exigentie van saake te sullen werden gestraft.
Condemneerende den voorz. beklaagde daartoe inde costen en misen van justitie ter onser taxatie en moderatie met verdere confiscatie van goederen.

Actum in judicio extraordinario binnen Heerlen hac 14ta februarij 1775,
coram de Schepenen vCraen, Swildens, vCotzhuijsen, Wintgens, Lantman, Neissen et Crauss

(onderstond) Ter ordonnantie
(was geteekent) J.B.VCotzhuijsen subst. secretaris

(lager stond) Deese naar voorgaande klockluijdinge ten overstaen van d'heeren van den Geregte den 23 meij 1775 gepronuntieert

(onderstond) Quod attestor
(was geteekent) J.B.VCotzhuijsen subst. secretaris


© Maaike van EekelenNaar boven

EMAIL


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER