DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree        Documenten        Processtukken        Vonnissen

Vonnis bij verstek van Peter Hertzog 14 febr. 1775
Rijckheyt Heerlen • Schepenbank Heerlen 1168

© Maaike van Eekelen


 Peter Hartzog

Sententie
................In saake
den welEdelen gestrengen
Heer W.D. Vignon Lt.-
HoogDrossard deeses lands
nom. officii informant en claeger
................Tegens
Pieter Hartzog fugitiven en
Beklaagde
Visis actis en geleth waerop eenigsints te letten stonde of konde moveeren, signanter op de denuntiatiens van verscheijdene geëxecuteerdens der berugte bende gaudieven en boosdoeners, uijt alwelke stucken aan deesen geregte is gebleeken dat den beklaagde Peter Hartzog is een meedelit der berugte bende nagtsdieven, en sig pligtig heeft gemaakt aan berscheijdene huijsbraaken, diefstallen en knevelarijn, alle in actis gespecificeert en gedetailleert, en van welke den beklaagden telkens aandeel genooten en geprofiteert heeft.

Deese gevoegt bij de geduurige voortvlugtigheijd van beklaagde, niet teegenstaande den selven door vier edictaele citatiens ad valvas et limites patrić is worden ingedaagt, nogtans in faute gebleven is van te compareeren, waardoor hij moet gehouden worden de beschuldigingen en delicten voormelt te hebben bekent en daarvan geconvinceert te weesen.

En vermits diergelijke feijten en enorme delicten sijn strijdende tegen de goddelijk en  s'lands wetten en vervolgens in een land van goede Justitie en Policie niet konnen worden getollereert, maar anderen ter exempel en afschrick behooren gestraft te worden,

Zoo is 't, dat Schepenen der vrijheijd en hoofdbanke Heerlen, ter maenisse van d'heer Lt-Schouth in naeme en van weegens Haar Hoog Mogende d'heeren Staaten-Generaal der Verenigde Neederlanden in contumaciam regt doende,
Bannen de voorsz. beklaagde en fugitiven Peter Hartzog ten euwigen daege uijt de drie Landen van Overmaaze partage van Haar Hoog Moogende, als meede uijt het district der Generaliteijt, op poene den beklaagde daarinne gevonden wordende en in handen van justitie gerakende swaarder naar exigentie van saake sal worden gestraft.
Condemneerende den voorz. beklaagde daartoe inde costen en misen van justitie ter onser taxatie en moderatie, met verdere confiscatie van goederen.

Actum in judicio extraordinario binnen Heerlen martis hac 14ta februarij 1775,
coram de Schepenen vCraen, Swildens, vCotzhuijsen, Wintgens, Lantman, Nijssen et Krauss

(onderstond) Ter ordonnantie
(was geteekent) J.B.VCotzhuijsen subst. secretaris

(lager stond) Deese naar voorgaande klockluijdinge ten overstaen van den Geregte gepubliceert Heerlen den 23 meij 1775 gepronuntieert
(onderstond) Quod attestor
(was geteekent) J.B.VCotzhuijsen subst. secretaris


© Maaike van EekelenNaar boven

EMAIL


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER