>

DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree        Documenten        Processtukken        Vonnissen

Vonnis van Frans Bouman 15 juli 1773
Rijckheyt Heerlen • Schepenbank Heerlen 1168

© Maaike van
       Eekelen


Sententie
 In Saake
Den WelEedelen Gestrengen
Heer en Mr. J.G. Farjon
L.-HoogDrossard deeses
Lands nom. officii Claeger
 Tegens
Frans Boumans gedetineerde
en Beklaagde

Visis actis en op alles geleth en rijpelijk overwogen, signanter d'eijge confessie van den beklaagde buijten pijn en banden gedaan, waaruijt consteert, dat den gedetineerde en beklaagde oud een en sestig jaaren, geboortig op Loevestein onder Hoensbroek, laast gewoont hebbende op Roebroek, van professie een metzelaar, sig met eene groote meenigte nagts dieven en kneevelaars geattroupeert hebbende verscheijde huijsbraake, diefstallen en kneevelarijen heeft helpen ten uijtvoer brengen,

En signantelijk gecoopereert te hebben aan den geweldigen diefstal met huijsbraake en kneevelarije in den jaare 1762# begaan bij Martinus Schröders aan de hand.

Soo als ook handdaadig en pligtig te sijn aan den violenten diefstal en mishandelinge in den delven jaare gebeurt bij Henricus Ritzen in het Panhuijs tot Wijnandsrade.

Dat hij gedetineerde meede gecoopereert heeft aan de inbreuke en diefstal geperpetreert voor 12 à 13 jaaren tot Heugen bij Millen.

Insgelijx heeft denselven bekent pligtig te sijn aan eenen diefstal begaan aan d'oversijde van de Maas

Uijt alwelke diefstallen den gedetineerden telkens uijt handen van een sijner mackers sijne portie onfangen heeft,

Deese nu sijnde feijten en euveldaaden die in een land waar Justitie en Policie vigeert niet konnen worden getollereert maar ten uijtersten moeten gestraft worden,
Soo is't dat Schepenen der Vrijheijd ende Hoofdbanke Heerlen in naeme en van weegens Haar Hoog Mogende Heeren Staaten-Generaal, ter maenisse van d'heer Lt.-Schout regt doende
Condemneeren den gedetineerde en beklaagde om gebragt te worden ter plaatze alwaar men gewoon is crimineele justitie te doen, en aldaar aan de scherpregter overgeleevert zijnde anderen ter exempel en afschrick met de coorde gestraft te worden dat er de doot op volgt,
En voorts desselfs doode lichaem in een keeten geklonken aan de galge sal blijven hangen,
Den gedetineerde daartoe condemneerende in de costen en misen van justitie ter onser taxatie en moderatie, met verdere confiscatie van goederen,

Actum in judicio extraordinario binnen Heerlen den 15 Julij 1773 coram de Schepenen VCraan, Swildens, Pelt, VCotzhuijsen, Wintgens, Landman en Nijssen

Ter Ordonnantie
J.B.vCotzhuijsen
Secretaris

Deese nae gedaane publicatie en breeken van 't stockje door den scherpregter ter executie gestelt den 19 dito

Ter Ordonnantie
J.B.vCotzhuijsen
Secretaris


© Maaike van
       EekelenNaar boven

EMAIL


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER