>

DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree        Documenten        Processtukken        Vonnissen

Vonnis Matthijs Crousen 3 okt. 1774
Rijckheyt Heerlen Schepenbank Heerlen 1168

 Maaike van
       Eekelen

Sententie
................In Saake
den WelEdelen gestrengen
Heer en Mr. W.D. Vignon
Luitenant-Hoogdrossard
s'Lands van Valkenborg
nomine officii Claeger
................Tegens
Matthijs Crousen gedeti-
neerden en Beklaagden
Visis actis en geleth waarop te letten stonde en konde moveeren, signanter op d'eijgene vrijwillige confessie van den beklaagde buijten pijn en banden gedaan, waaruijt is consteerende dat den beklaagden, oud omtrent vier ad vijf en vijftigh jaaren geboortig van de Scheijt, van professie een daglooner, meede complice is van die berugte bende gauwdieven en nagtroovers [en] sig pligtig gemaakt en geassisteert heeft bij verscheijdene huijsbraaken en diefstallen, waaraan ook meede geparticipeert en sijn aandeel genooten heeft,
'T welke sijnde feijten en euveldaeden, dewelke in een land waar Justitie en Politie vigeert niet konnen worden getollereert, maar behooren gestraft te worden,
Soo ist dat Schepenen der Vrijheijd en de Hoofdbanke Heerlen in naame en van wegens Haar Hoog Mogende D'Heeren Staaten-Generaal der Verenigde Nederlanden, ter maenisse  van d'heer Luit.-Schout regt doende,
Condemneeren den gedetineerden en beklaagden om gebrogt te worden ter plaatse alwaar men gewoon is Crimineele Justitie te doen en aldaar aan den scherpregter overgeleevert te sijnde anderen ter exempel en afschrick met de coorde gestraft te worden, dat er de doot op volgt,
Vervolgens desselfs doode lichaam in een keeten geklonken aan de galge sal blijven hangen,
Den gedetineerde en beklaagde daartoe condemneerende in de costen en misen van Justitie ter onser taxatie en moderatie met verdere confiscatie van goederen.
Actum in judicio extraordinario binnen Heerlen den derden october seventien hondert vier en seeventig coram de Schepenen Swildens, vCotzhuijsen, Wintgens, Landman en Nijssen
Ter Ordonnantie
J.B.vCotzhuijsen
Secretaris
Deese naar voorgaande klockluijdinge gepronuntieert en nae dat door d'heer Schouth 't stockje gebrooken was, is deselve door den scherpregter ter executie gestelt op d'ordinaire executie plaatse, Heerlen den 5 october 1774
Quod attestor
J.B.vCotzhuijsen
Secretaris

 Maaike van
       EekelenNaar boven

EMAIL


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER