DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree            Documenten            Processtukken            Vonnissen

Vonnis Joseph Kerckhoff - 4 mei 1771 Herzogenrath
RHCL Maastricht - Naar foto's in Gierlichs, Bokkerijders 's Hertogenrade


 
Extract uuijtte Crimi-
neel Rolle van
haere Majest. Hooft-
justitie der stadt
's  Hertogenraede

Extraordinarie den
vierden maij 1772

Vonnis

 in saecke den
Heere Hooghdrossard
deser stadt en Lande
nomine officii Claeger
 Tegens
den chirurgien Joseph
Kerkhoff gedetineeren


 

 

 Gesien bij ons die van d'hooftjustitie der stadt en Lande van 's Hertoghenraede

 Ende alles wel ende rijpelijck geconsidereert, T'hof ter maenisse van den Heere Hooghschout met advies van twee schepenen van het Hooftgericht van Limborgh doende recht ten definitiven, verclaeren den gedetineerden plichtigh ende overwonnen, van dat hij is medegesel van eene merckelijcke bende van inbraekers ende diefven bij nachte ende dat hij met deselve geassisteert heeft aen den naervolgende inbraekingen, knevelaerijen ende diefdens

 Eerstelijck
aen de huijsbraecke knevelaerije ende diefde geschiet bij Martinus Schroeders aen de handt Lande van der Heijden s'nachts tuschen den 19e ende den 20en januarij 1762

 Tweedens
aen d'infractie grouwelijcke knevelaerije ende roeverije geperpetreert bij Henrick Ritzen in het panhuijs tot Wijnandsraede Lande van Valkenborgh in de nacht tuschen den 19e ende 20 april van t'selve jaer

 Deerdens
aen d'inbreckinge knevelaerije ende diefde geschiedt in den jaere 1763 s'nachts tuschen den tweeden saederdagh voor Paeschen ende de sondagh judica bij wijlen Joannes Reijnarts aen het velt, bancke van Übach in desen Lande

 Vierdens
aen d'infractie tuschen den tweeden saederdagh naer Paeschen ende den daerop volgenden sondag van het selve jaer 1763 met diefde gea..iveert op d'Abdije van Cloosterrode

 Vijfdens
aen het complot in het beginsel van het jaer 1770 tuschen de gesellen gesloeten ende ende vrucheloos getenteert van in te brecken en te stehlen op den hof Drinhuijsen in de voorz. bancke Übach

 Sesdens
aen de huijsbreucke ende roovereije op het pastorael huijs van Hunshoven uuijtgewerckt in de nacht tuschen den 28e ende den 29e maij van hetselve jaer

 Sevendens
aen d'infractie ende diefde ten pastoraelen huijse van Hoengen geschiedt tuschen den 20e ende den 21e junij daernaer

 Achdens
aen de violente en merckelijcke dievereije uuijtgewerckt ten huijse van de wed. Johan Wilhelm Janssen tot Immendorp in de nacht van den 19e totten 20e septembris van hetselve jaer 1770

 Negendens
aen den violente infractie, grouwelijcke knevelaereije ende roovereije t'eenenmael geperpetreert tot Wurm bij Steven Ringens ende bij Hans Willem Görtz tuschen den 12e ende 13e December van het voorz. jaer 1763

Tot reparatie van alwelcke schroemelijcke misdaeden Condemneert den selven gedetineerden Joseph Kerckhoff van door den Scherpe rechter aen eene galge gehangen ende totten doodt geworgt te worden, dienvolgens met eene kete daeraen gehecht te blijven tot exempel van andere.
Verclaert desselfs goederen ende effecten te confisqueren, waeraf daeruuijt getrocken sijnde de costen en misen van justitie ende dat hij gedetineerden eerst ende vooral sal worden geappliceert ter pijn-banck tot revelatie van sijne medegesellen ende complicen.
Aldus beraemt in judicio extraordinario van haere Majest. hooftjustitie der stadt en Lande van s'Hertogenraede op dagh, dato en ten overstaen als boven


 
Pro extractu F.A. Cox

© Maaike van
                  Eekelen 

Naar boven

EMAILINHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER