DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProcesstukkenVonnissenJabichs

Vonnis tegen Lambertus Smeets, 17 juli 1773
Rijckheyt Heerlen • Schepenbank Heerlen 1177

 

Sententie
 in saake
Den WelEedele Gestrenge Heer
en mr. J.G. Farjon Lt. Hoogdrossard
deses Landt nom. off. claeger
 Tegens
Lambertus Smeets gegijselde
op den Landtshuijse van
Valckenborg en beclaegde


 

 

 Visis actis, signanter op de vrijwillige bekentenisse door den gegijselde op den 16 deses gedaan, waaruijt komt te blijcken, dat denselven beclaegde meede pligtig staet ende geassisteert heeft aan het rooven en besteelen der galge publique Justitie plaatze van Heerlen.
En daervan heeft helpen afneemen Peter Jabigs aldaer geëxecuteert en met de koorde gestraft.
Wecke feijten strecken tot spot der Justitie, en niet behooren gedult en getollereert te worden en anderen ten exempel moeten worden gestraft.
Waaromme soo ist dat Scheepenen der vrijheijd ende hooftbanck Heerlen, uijt naam en van weegens haar hoog moogende dheeren Staeten-Generael der verenigde neederlanden, en met assumptie van een onpartijdigen regsts geleerde ter manisse van den presideerende regt doende
Condemneeren den gegijselde en beclaegde in eene Detentie van twee dagen te waeter en te brood op den Landshuijse van Valckenborg, en in eene amende van veertig gulden Maes[tigts] ten profijte van den her claeger, mits gaeders in de costen en misen van Justitie ter onser taxatie en moderatie, en detentie copie
Actum in judicio Extraordinario op den Landshuijse van Valckenborgh heeden den 17 Julij 1773
Coram de scheepenen VCraen, Swildens, Pelt, Wintgens et Nijssen
(onder stont) ter ordonnantie
(was get.) L.G. Pelt loco secr.

Per Copiam
 

  Pronunt. den 17 Julij 1773
  dheer drossard en gegijselde
  præsentNaar boven

EMAILINHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER