DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree            Documenten            Processtukken            Vonnissen

Advies inzake vonnis Dirk Jaspers, 6 augustus 1774
RHCL Maastricht - HS 102
... ondergeschrevene rechtsgeleerden sijn van gevoelens dat inde hier onder genoemde crimineele saake behoert gedraeghen te worden het volghende vonnis comtumacial

Den heere officier der
Bancke Ubach nomina
officii Claeger
Derick Jaspers beclaeghden
geevadeerden, fugitiven
ende geproclameerden
Gesien bij ons schepenen der Bancke Ubach etc. etc.

Ende op alles geleth, schepenen ter behoerlijcke maenisse, en met advies van twee onpartijdige rechtsgeleerden, recht doende in contumaciam verclaaren den voors. geëvadeerden, figitiven ende geproclameerden Derick Jaspers soo bij eijghen bekentenisse als door andere wettige middelen oevertught van te wesen medengesel van eene talrijcken ende tesamen versworene bende van diefven, van te hebben gedaen den grauwelijcken Eed onder deze bende gebruickelijck, ende van te sijn plichtig ende deelagtig aende die naevolghende boosdaeden, geweltwaedige inbreuck, dieftens ende knevelinghen

Eerstelijck:

Aen den geweltdaedige inbraecke, roeverije, ende grouwelijcke knevelinghen begaen bij Martinus Schröder aen den Handt, Lande van der Heijden inde nacht tusschen den 19en ende 20en januarij 1762

Tweedens:

Aende diefte, violente infractie ende knevelarije begaen bij wijlen Joannes Reinartz aent velt onder deze Bancke van Ubach ontrent het jaer 1762 s'nachts tusschen den tweeden saeterdaegh voor Paeschen ende den sondaegh Judice.

Derdens:

Aenden dieffstal ende schroemelijcken knevelarije, naer voorgaende geweltdaedige inbreucke s'nachts van den 19en op den 20en aprilis van het jaer 1762 uijtgewerckt bij Henrick Ritzen in het panhuijs tot Wijnandtsraede, Lande van Valckenborg

Vierdens:

Aen den diefstal met infractie begaen op d'abdije van Cloosterrode inde nacht tusschen den tweeden saterdagh naer Paeschen, ende den daerop volghenden sondaegh van het jaer 1763

Vijfdens:

Aen de geweltdaedige inbraake, roverije ende grouwelijcken knevelinghe s'nachts van den 12en op den 13en decembris daervan uijtgewerckt in't Gulicks bij Steven Rintgens ende s'effens bij Hans Willem Görtz.

Sesdens:

Aenden diefstal ende inbraake begaen inde nacht van tusschen den 28 en 29 maij 1770 op de pastorie van Hunshoeven, Lande van Gulick

Sevendens

Aenden diefstal naer voorgaende infractie geperpetreert ten pastoraelen huijse van Hoenghen in voors. Lande van Gulick s'nachts van den 20en op den 21 junii van't jaer 1770

Achdens:

Aende dieverije ende inbreuke uijtgerwerckt ten huijse van de wed. Johan Wilhelm Janssen tot Immendorp in voors. Gulicker lande inde nacht tusschen den 19en ende 20en septembris daernaer

Negendens:

Aen twee verscheijden dieftens in het selve jaer 1770 door de gesellen der bende besloeten ende vrugteloos ondernoemen, op den Hoff Drinhuijsen ende Haene, bijde onder dese Bancke Ubach

Tiendens:

Hantdaedig aen den diefstal van een peerdt inde nacht tusschen 10 ende 11 maij van voors. jaere 1770, ontvoert uijt den stal van Henricus Schutz tot Waubach oock onder dese jurisdictie van Ubach, doch sonder van desen lesten diefstal genoeten te hebben.


Tot reparatie van welcke boosdaeden condemneren den voors. fugitiven ende geproclameerden Derick Jaspers van op een publijcke plaetse door den scherprechter aen eene galge gehangen ende totter doodt daer geworght te te worden, ende dijenvolghens met eene keten daeraen gehecht te blijven, tot afschrick ende exempel van anderen. Verclaeren alle desselfs goederen ende effecten te confisqueren, vooraf getrocken de costen ende misen van justitie etc.

Aldus geadviseert desen 26 aug. 1774

J.G. Theilen
C.L. Ernst

Naar boven

EMAILINHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER